Sökning: "emotionell utmattning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden emotionell utmattning.

 1. 1. "Vi är inga robotar" : En studie om emotinellt arbete och dess påverkan bland socionomer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jazmin Johansson; Sara Jönsson; [2021]
  Nyckelord :social worker; support; crisis and grief; emotional fatigue; emotional work.; socionom; stöd; kris och sorg; emotionell utmattning; känslomässigt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socionomer påverkas emotionellt av att arbeta med klienter i kris och sorg. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att på bästa sätt besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte. Vi har genomfört fem intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michael Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :psychosocial; work environment; leadership; health promotion; workplace; psykosocial; arbetsmiljö; ledarskap; hälsofrämjande; arbetsplats;

  Sammanfattning : Introduktion: Ledarskapets betydelse för den psykiska och sociala arbetsmiljön som gör människor sjuka på sina arbetsplatser. Den ökande psykiska ohälsan i arbetslivet med flexiblare arbetstider och mer varierad plats som arbetet sker på kan ett hälsofrämjande ledarskap erbjuda stöd till en befolkning som till stor del kommer att jobba allt längre. LÄS MER

 3. 3. Att vara förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Eleonora Rosell; [2021]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; föräldraperspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd är på många sätt påfrestande och utmanande. Som en följd av detta upplever dessa föräldrar i högre grad stress, vilket medför en större risk för emotionell och psykologisk påverkan på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Utbränd? Finns det skillnader i grad av utbrändhet beroende på kön, föräldraskap eller civilstatus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Madelene Johnn; Sara Persson; [2021]
  Nyckelord :burn out; gender; marital status; parenthood; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade till att undersöka om det fanns några skillnader avseende utbrändhet beroende på kön, civilstatus eller om en hade hemmavarande barn. Datan samlades in genom en online-enkät som utgick från Copenhagen Burnout Inventory. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av omvårdnad vid demens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Henriksson; Kajsa Westman; [2021]
  Nyckelord :Dementia; caring; experience; nursing; Demens; erfarenhet; omvårdnad; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Befolkningen ökar i världen, vilket betyder att personer med demens ökar. Demenssjukdomar är världens sjunde vanligaste dödsorsak. Många brister och förbättringsområden finns inom demensvården. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av patienter. LÄS MER