Sökning: "emotionellt arbete Hochschild"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden emotionellt arbete Hochschild.

 1. 1. EN KVALITATIV STUDIE AV SOCIALSEKRETERARES ERFARENHETER OCH UPPLEVELSER OM TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDEN AV BARN OCH UNGA. “Jag tror att socialtjänsten är det mest otacksamma yrket du kan ha.”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karim Sleiman; Hero Salih; [2019]
  Nyckelord :Social worker; Social work; Stress; Emotions; Socialarbetare; Socialt arbete; emotioner; känslor; Socialsekreterare; compulsory care; tvångsvård; LVU; children; barn; emotional labour; emotionellt arbete; tvångsomhändertaganden av barn; tvångsomhändertagande; tvångsomhändertaganden; character; yrkesroll;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to inquire into social workers experiences, of their working conditions in relationship to compulsory care for children ​according to the Act on Special Provisions on the Care of Young People. The essay is of a qualitative nature. LÄS MER

 2. 2. Everybody’s talkin’. Lönens roll i relationen mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emil Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Chef; Goffman; Handlingsutrymme; Lön; Socialt arbete; Socialtjänsten; Socionom;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lönens roll i förhållandet mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten, samt hur första linjens chefer upplever sitt handlingsutrymme i lönerevisionsprocessen. Studien bygger på intervjuer med fem chefer vid kommuner i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Emotionellt lönearbete inom socialt arbete : Likheter och skillnader mellan två verksamheter inom det sociala arbetet

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Linnea Kjell; Malin Lindström; [2019]
  Nyckelord :Social work; emotional labour; deep acting; surface acting; social services; treatment; emotion regulation; emotional processing; peer support; Socialt arbete; emotionellt lönearbete; djupt agerande; ytligt agerande; socialtjänst; behandling; känsloreglering; emotionell bearbetning; kollegialt stöd;

  Sammanfattning : Emotions are a part of social work, and how the employees manage and process them can affect the quality of the services that they provide. It is therefore of importance to explore how social workers can manage and process their emotions and which support and possibilities to do so their organizations provide. LÄS MER

 4. 4. Politikers emotionella arbete i samband med beslut : Effekter för politikern som individ

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Christina Skogström; [2018]
  Nyckelord :Politik; psykiska effekter; socialdemokraterna; emotioner; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : ”When we enter the workplace we bring our loves, hates, anxieties, envies, excitement, disappointments and pride. We will meet and mix with others who have their own cares and concerns, their own emotional agenda.” (Fineman, 2003, s. LÄS MER

 5. 5. “Det är klart att jag blir upprörd!” : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare hanterar egna och andras känslor i ärenden där det förekommer sexuella övergrepp mot barn.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Erika Rasmussen-Östman; Vanessa Åhman; [2018]
  Nyckelord :emotional work; social services; social work; child sexual abuse; feeling management; emotional intelligence; emotionellt arbete; socialtjänsten; sexuella övergrepp mot barn; emotionell hantering; emotionell intelligens;

  Sammanfattning : This study aimed to gain an understanding of how social workers emotionally dealt with cases where there were suspicion or knowledge of sexual abuse of children occurring. This study was based on six qualitative interviews with social workers within child and youth units at social services in Stockholm County. LÄS MER