Sökning: "emotioner känslor"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden emotioner känslor.

 1. 1. Skådespelaren: Språk och emotioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Silan Maria Budak Rasch; [2020-05-07]
  Nyckelord :språk; emotioner; känslor; modersmål; flerspråkig; identitet; skådespelare; inlevelse; uttrycksförmåga; gestaltning; mångkultur; scenkonst; språkforskning; emotionsforskning; Jean-Marc Dewaele; Morten Vang Simonsen; Minni Katina Mertens; Waseem Qashlan;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag valt att undersöka hur skådespelare ser på kopplingen mellan språk ochemotioner samt jämfört några strategier som används för att öka sin uttrycksförmåga på ettovant eller främmande språk. Jag har intervjuat ett antal skådespelare som spelar på ett annatspråk än deras modersmål och professor of Applied Linguistics and Multilingualism atBirkbeck University Jean-Marc Dewaele. LÄS MER

 2. 2. ADHD och emotioner. En kvalitativ studie kring emotionella dilemman för personer med ADHD och ett tidigare missbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Philip Morberg; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Emotion; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka emotionella dilemman som kan uppstå för personer med ADHD och ett tidigare missbruk. Undersökningens resultat skall sedan bidra till att tydliggöra vilka emotioner som upplevs och hur olika känslomässiga mönster uppstår för individerna. LÄS MER

 3. 3. Yrkesrollens effekt på bankanställdas stressupplevelser : Stress som resultat av påtryckningar från arbetslivet och osäkra arbetsförhållanden i dagens arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alexandra Oanes; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; yrkesroll; arbetskrav; emotioner; välmående; korttidsanställning; bankanställda;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att besvara hur korttidsanställda banktjänstemän upplevde stress i arbetet på grund av deras yrkesroller och arbetssituationer, samt undersöka hur och varför dessa banktjänstemän hanterade den arbetsrelaterade stressen. För att undersöka detta utgick studien från en kvalitativ ansats där telefonintervjuer genomfördes med fyra heltidsanställda banktjänstemän som hade korttidsanställningar. LÄS MER

 4. 4. Ett förändrat liv : Patienters upplevelse av psykisk hälsa efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Assia; Anita Albazi; [2020]
  Nyckelord :Daily life; experience; mental health; myocardial infarction; qualitative; Dagligt liv;  hjärtinfarkt; kvalitativ; psykisk hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den mest förekommande gruppen sjukdomar i världen och står för en tredjedel av den globala dödligheten. Hjärtinfarkt påverkar patienters liv på olika sätt och kräver olika livsstilsförändringar i det dagliga livet. LÄS MER

 5. 5. "Att vara där när man har så mycket annat att göra" : En intervjustudie om emotionellt arbete och stress inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Miriam Fidler; Julia Pihlgren; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; krav; kontroll; socialt stöd; stress; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Stress kan idag ses genomsyra det svenska samhället och den psykiska ohälsan ökar. I linje med detta så är stressen inom arbetslivet påtaglig och inte minst inom vård och omsorg. Personalen inom äldreomsorgen drabbas hårt av detta och sjukskrivningar är vanligt förekommande inom sektorn. LÄS MER