Sökning: "emotioner känslor"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden emotioner känslor.

 1. 1. Att skapa sin barndom i flyktingskap - En studie om hur emotioner hos ensamkommande barn i Jordanien påverkar konstruktionen av deras barndom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Irekvist; [2019-10-08]
  Nyckelord :barndom; vardagsliv; ensamkommande barn; emotioner känslor;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att fylla en kunskapslucka kring hur emotioner hos ensamkommande barnpåverkar konstruktionen av dessa barns barndom. Studiens undersökningsgrupp bestod av nioensamkommande, nätverksplacerade barn i Amman, Jordanien. LÄS MER

 2. 2. Uppvärmning för kroppens och röstens känslouttryck på scen - Ett sökande efter de inre känslorna utanpå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johanna Fredriksson; [2019-09-23]
  Nyckelord :Uppvärmning; känslor; emotioner; mimik; ansiktsuttryck; gestik; kroppshållning; position; uttryck; känslouttryck; scenspråk; scenframställning; skådespel; opera; sång; röst; talröst; repetition; musikalitet;

  Sammanfattning : Opera är sceniska och musikaliska uttryck sammanvävda och som operasångare förväntas du kunna förmedla känslor genom din sång och din scenframställning, men hur kan operasångaren hantera dessa, ofta stora känslouttryck, på ett sceniskt tydligt och trovärdigt sätt?I detta arbete skriver jag om den uppvärmning för känslouttryck i kropp och röst som jag skapat inför, och provat under, repetitionsperioden och föreställningsperioden för operan Dido & Aeneas. Uppvärmningen baseras på 8 grundkänslor och 28 sekundära känslor som med hjälp av traditionell och retorisk gestik kopplas ihop med universella ansiktsuttryck. LÄS MER

 3. 3. EN KVALITATIV STUDIE AV SOCIALSEKRETERARES ERFARENHETER OCH UPPLEVELSER OM TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDEN AV BARN OCH UNGA. “Jag tror att socialtjänsten är det mest otacksamma yrket du kan ha.”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karim Sleiman; Hero Salih; [2019]
  Nyckelord :Social worker; Social work; Stress; Emotions; Socialarbetare; Socialt arbete; emotioner; känslor; Socialsekreterare; compulsory care; tvångsvård; LVU; children; barn; emotional labour; emotionellt arbete; tvångsomhändertaganden av barn; tvångsomhändertagande; tvångsomhändertaganden; character; yrkesroll;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to inquire into social workers experiences, of their working conditions in relationship to compulsory care for children ​according to the Act on Special Provisions on the Care of Young People. The essay is of a qualitative nature. LÄS MER

 4. 4. KONSTEN ATT VARA PROFESSIONELL OCH LAGOM EMOTIONELL. En studie av hur anställda på Arbetsförmedlingen upplever och hanterar kraven från sin yrkesroll i relation till sina känslor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jennie Borg; [2019]
  Nyckelord :emotionellt lönearbete; Arbetsförmedlingen; statstjänstemannarollen; emotionell dissonans; autenticitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie har varit att ta reda på hur anställda på ett Arbetsförmedlingskontor upplever myndighetens krav i förhållande till egna känslor och värderingar. Syftet har även varit att undersöka huruvida det finns en diskrepans mellan yrkesrollens krav och de anställdas känslor och hur man hanterar denna. LÄS MER

 5. 5. MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Narima Vajzovic; Armina Nasic; [2019]
  Nyckelord :mäns våld mot kvinnor; emotionssociologi; gräsrotsbyråkrati; våld; våld i nära relationer; FREDA; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialarbetares arbete samt upplevelse av arbetet med våldsutsatta kvinnor. I studien har vi undersökt detta utifrån att ta reda på hur detta arbete ser ut som utförs av socialarbetarna samt hur socialarbetarna både känslomässigt upplever och använder sig av emotioner i arbetet med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER