Sökning: "emotionsfokuserad coping"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden emotionsfokuserad coping.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. If music moves us, can it make us move on? A qualitative study on musicians and the role of music in relation to emotion regulation and coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Keya Hedlin; Bror Sjöstrand; [2020]
  Nyckelord :Musicians; Music; Coping; Emotion; Emotion Regulation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the field of music psychology, many studies have suggested that music can influence emotions. This qualitative study aimed to explore the emotional and cognitive effects and usage of music by musicians, especially pertaining to coping and regulating emotions. Semi-structured interviews were conducted with ten musicians. LÄS MER

 3. 3. Upplevd akademisk stress och copingstrategier hos gymnasieelever : En Kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ervin Kljako; Michelle Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Problemfokuserad coping; emotionsfokuserad coping; gymnasieelever; upplevd akademisk stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur coping predicerade den upplevda akademiska stressen hos gymnasieelever i årskurs tre samt vilken den mest förekommande copingstrategin var under upplevd akademisk stress. En tvärsnittlig enkätstudie med korrelationell design utfördes där upplevd akademisk stress samt coping mättes. LÄS MER

 4. 4. Career Challenges and Coping Strategies of Swedish Elite Show Jumpers : A mixed-methods study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stephanie Reveny; Elvira Stafverfeldt; [2019]
  Nyckelord :athletic identity; athletic injuries; coping; equestrian sport; financial challenge; holistic athletic career model; show jumpers; coping; finansiella utmaningar; holistiska karriärutvecklingsmodellen; hoppryttare; idrottsidentitet; idrottsskador; ridsport;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine perceived challenges and coping strategies of Swedish elite show jumpers from the holistic perspective. A mixed-methodology was used with a dominant qualitative design and a supportive quantitative design. LÄS MER

 5. 5. Copingstrategier hos patienter med kronisk njursvikt som genomgår dialys. : Copingstrategies among patients with chronic kidney disease undergoing dialysis.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Miriam Johansson; Helena Frykestam; [2018]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; hemodialys; peritonealdialys; copingstrategier.;

  Sammanfattning : Introduktion: Prevalensen av kronisk njursvikt ökar världen över. Patienter som diagnostiseras ställs inför stora livsförändringar för att möta de restriktioner och rutiner som blir avgörande för överlevnad. LÄS MER