Sökning: "emotionshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet emotionshantering.

  1. 1. “Ett sätt att hantera det” En studie om socialsekreterares emotioner i relation till hot och våld från klienter.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Emma Bergström; Elin-Louise Bäcklin; [2020-08-12]
    Nyckelord :socialsekreterare; hot och våld; emotionshantering; konsekvenser; emotionssociologi; makt;

    Sammanfattning : Vi har ämnat att undersöka hur emotioner kopplat till hot och våld från klienter påarbetsplatsen tar sig uttryck, hur socialsekreterare på enheten för ekonomisktbistånd hanterar dessa emotioner samt vilka konsekvenser de upplever att det kange. Vi har genomfört fem semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare påen enhet för ekonomiskt bistånd i Sverige och sedan analyserat dessa intervjuermed hjälp av tematisk analys för att kunna besvara studiens syfte ochfrågeställningar. LÄS MER

  2. 2. Lärare men också människa - En studie om grundskollärares emotionshantering som del av sin yrkesroll

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Carl Orinius Welander; Linn Sverredotter; [2020]
    Nyckelord :Emotionssociologi; emotionshantering; emotionell dissonans; ytagering; djupagering; emotionell energi; fronstage; backstage; alienation.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Då allt fler lärare upplever arbetsmiljömässiga hälsoproblem är det av stor vikt för framtida utveckling att utifrån förutsättningarna av läraryrket undersöka bidragande orsaker och kausalsammanhang till detta. Syftet med studien, som är baserad på åtta djupintervjuer med lärare från grundskolan, har varit att undersöka lärares emotioner utifrån de personliga och organisatoriska krav som finns på lärarrollen, hur lärarna förhåller sig till dessa samt vilka konsekvenser det medför. LÄS MER

  3. 3. ”Jag sätter på mig en rustning”. En kvalitativ studie om professionellas emotionsarbete på kvinnojour

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Astrid Winther Olsson; Johanna Bishop; [2019-04-01]
    Nyckelord :Kvinnojoursarbetare; Emotioner; Emotionsarbete; Emotionellt lönearbete; Coping;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnojoursarbetares emotioner och emotionshantering som uppkommer i deras arbete. Syftet var också att undersöka hur emotioner som uppkommer i arbetet påverkar privatlivet och hur det hanteras. LÄS MER

  4. 4. ”Jag vill möta människor och bli bemött som en människa.” : En kvalitativ studie om långtidsarbetslösas upplevelser i mötet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Matilda Skååre; Maria Hansen Tolova; [2019]
    Nyckelord :Roller; cynisk- ärlig aktör; styrning; emotionellt utbyte; emotionshantering; tillit.;

    Sammanfattning : I denna studie har vi fokuserat på långtidsarbetslösas berättelser och erfarenheter. Studiens syfte är att undersöka hur långtidsarbetslösa upplever interaktionen i mötet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten och vilka konsekvenser upplever de att mötet emotionellt får. LÄS MER

  5. 5. Politikers emotionella arbete i samband med beslut : Effekter för politikern som individ

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Christina Skogström; [2018]
    Nyckelord :Politik; psykiska effekter; socialdemokraterna; emotioner; kognitiv dissonans;

    Sammanfattning : ”When we enter the workplace we bring our loves, hates, anxieties, envies, excitement, disappointments and pride. We will meet and mix with others who have their own cares and concerns, their own emotional agenda.” (Fineman, 2003, s. LÄS MER