Sökning: "empati och närhet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden empati och närhet.

 1. 1. Personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av möten med suicidnära klienter - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :John Stigmar; Erika Blad; [2020]
  Nyckelord :Empati; Fenomenologi; Kärnfull relation; Personligt ombud; Hopp; Sekundärtrauma; Suicid;

  Sammanfattning : Personliga ombud (PO) arbetar för att stötta personer med allvarlig psykisk ohälsa till återhämtning och egenmakt. Syftet med denna studie är att undersöka personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av att möta klienter som är suicidnära, hur samarbetet med dessa klienter ser ut samt att undersöka vilken typ av stöd ombuden upplever att de behöver för att kunna utföra sitt arbete och samtidigt skydda sig själva från sekundära trauman som kan medfölja en klients suicidförsök eller fullbordat suicid. LÄS MER

 2. 2. DET MÅNGKULTURELLA VÅRDMÖTET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alice Järlskog; Elin Georg; [2020]
  Nyckelord :Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet; Jämlik vård; Sjuksköterskor; Omvårdnad; Erfarenheter; Utmaningar; Cultural Competence; Cultural awareness; Nursing; Nurses; Experiences; Challenges;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar i ett mångkulturellt samhälle och ställs inför utmaningar i strävan efter ett fullvärdigt omvårdnadsarbete och en närhet i relationen med patienter. Kulturen präglar människor som varelser liksom relationen mellan patient och sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse och erfarenhet av beröring i vården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Gärdsmo; Nathalie Rand; [2020]
  Nyckelord :Beröring; Patientens perspektiv; Omvårdnad; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Redan som spädbarn har människan ett behov av omtanke, empati och närhet för att skapa en tillit till sin omgivning. Massage, terapeutisk, taktil och affektiv beröring har nyttjats som ett komplement till ordinarie läkemedelsbehandling med syfte att lindra psykisk och fysisk smärta. LÄS MER

 4. 4. Närhetens empati : Hur geografisk närhet och utsatta personers namn påverkar empatisk omsorg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Suzan Salih; [2020]
  Nyckelord :empathy; geographical proximity; altruism; construal level; psychological distance;

  Sammanfattning : Empati är en förmåga där man erkänner och förstår andras känslor och omständigheter. Den sker genom att man upptäcker behovet av empati och intar den behövandes perspektiv. Construal level theory beskriver att vi formar mer detaljerade mentala konstruktioner beroende på objektets psykologiska närhet. LÄS MER

 5. 5. Sjusköterskors perspektiv på att arbeta med existentiell smärta hos patienter i palliativt skede : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Bodil Tangstad; Zenitha Wiberg; [2019]
  Nyckelord :Existential pain; Existential suffering; Nurse; Nursing; Palliative care; Existentiell smärta; Existentiell lidande; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den palliativa vården karaktäriseras av en värdegrund med ledorden empati, närhet, helhet och kunskap. Syftet med värdegrunden är att främja individens livskvalitet, lindra lidande och erbjuda ett existentiellt stöd i livets slut. LÄS MER