Sökning: "empati och närhet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden empati och närhet.

 1. 1. Viljan att hjälpa andra människor : Altruistiska berättelser från ett förstahandsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Olsson; Johanna Högberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Altruistiska handlingar är när någon sätter en annan människas välmående framför sitt egna och kan motiveras av social närhet, empati och en vilja att hjälpa till. Målet med studien var att finna gemensamma mönster i altruistiska handlingar med syftet att komma närmare motivationen till varför någon agerar altruistiskt. LÄS MER

 2. 2. Att skapa goda möjligheter under inskolningen : En studie om pedagogers uppfattning kring barns anknytning och trygghet under inskolningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Anknytning; förskola; inskolning; pedagoger; trygghet;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är barns trygghet i förskolan. Uppsatsen sätter fokus på anknytningens betydelse för tryggheten och har anknytningsteori och objektrelationsteorin som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Viktrelaterade tillstånd och moral : En kvalitativ studie om Aftonbladets nyhetsrapportering om fetma och ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Noréa Dahlskog; [2019]
  Nyckelord :Fetma; ätstörningar; representation; nyhetsrepresentation; Aftonbladet; framing; kvalitativ; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Både fetma och ätstörningar klassificeras som viktrelaterade tillstånd som har förknippats med ökad risk för olika hälsoåkommor. En skillnad sinsemellan är dock statusen på de kroppar som respektive tillstånd associeras till, där övervikt stigmatiseras medan smalhet tvärtom idealiseras. LÄS MER

 4. 4. Empati i den vårdande relationen – en begreppsanalys i palliativ kontext

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Samuel Hylén; Niklas Olofsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Empati; Begreppsanalys; Palliativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begrepp är något som människor använder för att beskriva och förstå sinverklighet och de har en viktig roll inom omvårdnad. Empati är ett begrepp som förekommer ibeskrivningar av sjuksköterskans yrkesroll och är ett centralt begrepp inom flerateoribildningar inom omvårdnadsvetenskap. LÄS MER

 5. 5. Trygghet och anknytning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jenny Alexander; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; nära relationer; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är barns trygghet i förskolan. Uppsatsen sätter fokus på anknytningens betydelse för tryggheten och har anknytningsteori som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER