Sökning: "empati och symbolisk interaktionism."

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden empati och symbolisk interaktionism..

 1. 1. Fram med mera ska och bort med alla bör : LSS-medarbetares upplevelser av att arbeta med äldre intellektuellt funktionsnedsatta personer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Mugisha Trygghede; [2019]
  Nyckelord :LSS; intellektuell funktionsnedsättning; åldrande; medarbetare; bemötande; empati; social interaktion; symbolisk interaktionism; social handling; självbestämmande och arbetsgivares riktlinjer.;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser hur medarbetare på ett gruppboende inom LSS upplever hur det är att arbeta med äldre intellektuellt funktionsnedsatta personer. Syftet med undersökningen är att beskriva medarbetarnas subjektiva upplevelser av att bemöta åldrande brukare och samtidigt förhålla sig till lagstiftningen samt arbetsgivarens riktlinjer. LÄS MER

 2. 2. Barnen fick allt utom trygghet : En kvalitativ studie om svårigheter och hjälpbehov hos pappor med en missbruksproblematik och deras barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Lidblad; Therese Blombäck; [2015]
  Nyckelord :barns aktörsskap; kunskapsbaserade insatser; brukarperspektiv; föräldraskap och missbruk;

  Sammanfattning : SammanfattningVår uppsats avser belysa hur pappor med missbruks- och beroendeproblematik ser på sina egna och sina barns svårigheter, vilket stöd de behöver och hur de vill att eventuellt stöd ska vara utformat. Vår empiri utgörs av tio stycken intervjuer med pappor som har en missbruks- och beroendeproblematik. LÄS MER

 3. 3. Reflections on Empathy in Social Work Practice : A qualitative study among Swedish social workers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Denise Lazo; Ellinor Vik; [2014]
  Nyckelord :social work; empathy; symbolic interactionism; socialt arbete; empati; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate what empathy means to Swedish social workers and to discover in which ways empathy may be used within social work practice in Sweden. The phenomenon of empathy has already been investigated in several areas such as; social science, psychology and neuroscience and it remains as a growing subject in academic research. LÄS MER

 4. 4. Vård av utagerande dementa : En kvalitativ studie med symbolisk interaktionism och empatibegreppet som teoretisk grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Wide; [2011]
  Nyckelord :Omvårdnad; vårdpersonal; utagerande dementa; demenssjukdom; hot och våld; empati och symbolisk interaktionism.;

  Sammanfattning : SammanfattningHuvuddelen av denna uppsats beskriver hur några anställda vårdgivare i en svensk kommun upplever sitt arbete med dementa brukare och deras aggressioner. Undersökningen bygger på nio djupintervjuer med vårdpersonal som arbetar inom demensvården. LÄS MER

 5. 5. Whistleblowing - Ett samspel mellan organisation och individ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sofie Geprägs; Jennie Lundqvist; [2009]
  Nyckelord :whistleblowing; organisation; ledarskap; individ; moral;

  Sammanfattning : Då arbetsplatserna kan upplevas som allt tystare är det av vikt att det trots allt finns individer som larmar om oegentligheter inom de egna organisationerna. Individer som gör så kallas whistleblowers och denna studie syftar till att försöka förstå en del i de bakomliggande orsakerna till detta beteende. LÄS MER