Sökning: "empiri rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden empiri rapport.

 1. 1. K3 vs IFRS : Påverkan på de finansiella rapporterna vid kapitalisering av leasing

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Ahrnberg; Rasmus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; qualitative characteristics; stakeholders; financial key ratios; Leasing; IFRS 16; K3; kvalitativa egenskaper; intressenter; nyckeltal;

  Sammanfattning : Leasing has for many years been an attractive financing alternative, especially for companies with a high debt-to-equity ratio. It is estimated that every third purchase is financed through leasing. Leasing has despite its popularity been exposed to criticism. LÄS MER

 2. 2. Att öka barn och ungas trygghet och delaktighet iett bostadsområde genom samverkan påområdesnivå -En kvalitativ studie av trygghetsarbete i bostadsområdet Baronbackarna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Matilda Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Baronbackarna; barn och unga; trygghet; Partnerskap Örebro; samverkan;

  Sammanfattning : I en rapport från Örebro kommun framkommer det att barn som är bosatta i bostadsområdenaBaronbackarna och Oxhagen i Örebro känner sig otrygga i stor utsträckning. Att barn och unga harmöjlighet att röra sig fritt i sitt bostadsområde och utforska den naturliga och byggda miljön samtidigtsom de kan möta andra barn, unga och vuxna är viktigt för deras hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. En analytisk studie av kompetensbrist som ett hinder för ett framgångsrikt byggande i trä : Med utgångspunkt i aktörernas omställning och påverkningsgrad på träbyggnadsprocessen

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Benjamin Hellenborn; Kristoffer Haglund; [2020]
  Nyckelord :Lack of competence; climate impact; wooden buildings; wood frame; construction process; Kompetensbrist; klimatpåverkan; träbyggnader; trästomme; byggprocessen;

  Sammanfattning : Syfte: Det moderna samhället befinner sig i en miljökris där utsläppsnivåerna måste minska om den globala uppvärmningen skall begränsas till 1,5 Co . Byggsektorn står för 21% av Sveriges koldioxidutsläpp, 36% av den totala energianvändningen och 31% av allt genererat avfall. LÄS MER

 4. 4. Generation Z: För nit och redlighet i rikets tjänst : en kvalitativ studie om offentliga organisationers användande av Employer Branding för att rekrytera Generation Z

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Karl Lodén; Martin Sederholm; [2020]
  Nyckelord :offentlig sektor; employer branding; Generation Z; arbetsgivarvarumärke; varumärke; generationsforskning;

  Sammanfattning : About 1.4 million people work in the Swedish public sector. The public sector employs several different generations of employees and one of these generations is Generation Z (people born after 1995). According to OECD, several countries have been experiencing difficulties to recruit young workers into the public sector. LÄS MER

 5. 5. Effekter av IFRS 16 ur ett jämförbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ivarsson; Robin Hellberg; Linda Annette Everum; [2019]
  Nyckelord :Jämförbarhet; Leasing; IFRS 16; Kapitalisering; Nyckeltal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Effects of IFRS 16 from a comparative perspective Seminar date: 2019-06-05 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points Authors: Annette Everum, Robin Hellberg och Emma Ivarsson Advisor: Peter W. Jönsson Key words: Comparability, leasing, IFRS 16, capitalization, key ratio Purpose: The purpose of this report is to describe and analyze the initial effects of the implementation of IFRS 16. LÄS MER