Sökning: "empirinära analys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden empirinära analys.

 1. 1. Lärares lärande i förbättringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agneta Edman; [2019]
  Nyckelord :analytisk intervju; beprövad erfarenhet; erkännande; förbättringsarbete; kollaborativt lärande; kollegialt lärande; kontinuitet; narrativ intervju; praktikgemenskap; profession; samspel; skolutveckling; språkutveckling; utvecklingsarbete; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Det här är en studie av förbättringsarbete på en gymnasieskola, exemplifierat av ett språkutvecklingsprojekt. Det övergripande syftet med texten är att tolka och förstå lärarnas lärande inom utvecklingsprojektet. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarskapets många ansikten - En studie om den individuella spännvidden i upplevelser av medarbetarskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mona Ydal; [2013-01-04]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Inlärd hjälplöshet; Medarbetarskapshjulet; Tematisk analys;

  Sammanfattning : Följande studie behandlar upplevelser av medarbetarskapet. Studiens syfte är attundersöka hur rättvisande den enhetliga bild av medarbetarskapet är som återges delsfrån litteratur i ämnet och från organisationers uppfattningar om medarbetarnasengagemang. LÄS MER

 3. 3. Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras upplevelser av bemötande och insatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilie Olsson; Jonna Olsson; [2012-02-12]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; förälder; bemötande; insatser.;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte har varit att ta reda på hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever bemötandet från professionella inom socialtjänstens funktionshinderenhet och inom habilitering och skola samt att undersöka hur föräldrarna upplever insatser och deras funktioner.Metod För att undersöka föräldrarnas upplevelser har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. ”Att få bestämma själv” - en kvalitativ studie om äldres upplevelser av inflytande på särskilt boende

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Olsson; Irini Lisbeth Pannblom; [2009-12-29]
  Nyckelord :Inflytande; Äldre; Särskilt boende;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med vår studie är att beskriva och förstå hur de äldre som befinner sig i ett beroendeförhållande upplever sitt subjektiva inflytande i vardagen på det särskilda boendet. Syftet har undersökts med följande frågeställningar: Hur går de äldre tillväga för att skapa inflytande i vardagen? Hur upplever och beskriver den äldre sitt inflytande för att få sina behov tillgodoseddaMetod: Vår studie bygger på tio halvstrukturerade intervjuer med äldre på två särskilda boenden i Göteborgs stad, centrum. LÄS MER

 5. 5. Stress i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marie Magnusson; Linn Persson; [2009]
  Nyckelord :stressituationer; stressymtom; åtgärder; strategier; skola; elevenkäter;

  Sammanfattning : Syftet med vår fenomenografiska undersökning om stress i skolan är att utifrån ett elev– och åldersperspektiv få en bild av om och i så fall vad som kan stressa elever i skolan, hur de då känner sig och om de har egna åtgärder och strategier för att i så fall förändra situationen. Vår övergripande frågeställning i undersökningen är hur elever i olika årskurser förstår och upplever fenomenet stress i skolan. LÄS MER