Sökning: "empiriskt exempel"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden empiriskt exempel.

 1. 1. Trovärdigheten för värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lisa Regnér; Julia Hellquist; [2021]
  Nyckelord :CSR; CSR-kommunikation; CSR-samarbeten; digital kommunikation; fast fashion; konsumentperspektiv; värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ; CSR communication; CSR collaboration; digital communication; consumer perspective; value-driven marketing communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för vad värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ genererar i relation till trovärdigheten för hållbarhetsarbete ur ett konsumentperspektiv. Vidare ämnar studien att undersöka hur det tillämpas av ett varumärke inom fast fashion-industrin, i den sociala kontexten på Facebook och Instagram. LÄS MER

 2. 2. Representationer av femininitet och maskulinitet i tyska och svenska valaffischer 1918-1933.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :John Norrman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inför varje valprocess stöter vi på en uppsjö av valaffischer och de representationer som finns däri. En utgångspunkt för mitt arbete är att sådana kulturella representationer är maktskapande på så vis att de medvetet eller omedvetet påverkar det som de representerar. LÄS MER

 3. 3. Estimating human resilience to social engineering attacks through computer configuration data : A literature study on the state of social engineering vulnerabilities

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matias Carlander-Reuterfelt Gallo; [2020]
  Nyckelord :Internet security; Social engineering; Phishing; Privacy; Computer configuration; Psychology.; Internet säkerhet; Social manipulering; Phishing; Integritet; Datorkonfiguration; Psykologi.;

  Sammanfattning : Social engineering as a method of attack is increasingly becoming a problem for both corporations and individuals. From identity theft to enormous financial losses, this form of attack is notorious for affecting complex structures, yet often being very simple in its form. LÄS MER

 4. 4. ”Skapa världar i den digitala plattformen Green screen” : En innehållsanalys hur digitala verktyg kan användas i förskolan utifrån en pedagogisk tidning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Karlsson; Sara Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; digital tools; teaching; design-oriented perspective; design for learning; content analysis; Förskola; digitala verktyg; undervisning; designorienterat perspektiv; design för lärande; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap hur digitala verktyg kan användas för barns lärande i förskolan. Med innehållsanalys som metod samt utifrån ett designorienterat perspektiv genom begreppen semiotisk resurs, iscensättning och meningspotential är avsikten att undersöka vad som kan utgöra inspiration för pedagoger när de planerar undervisning med digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Hur förmedlas kunskap om den naturvetenskapliga verksamheten? Exempel från digitalt läromedel i biologi för högstadiet

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Nirupa Pushpakumari Kudahettige; [2020]
  Nyckelord :Naturvetenskapliga undersökningar; naturvetenskapens karaktär läromedelsinnehåll;

  Sammanfattning : Flera studier redovisar att skolans undervisning sällan behandlar vad som karaktäriserar naturvetenskaplig verksamhet på ett explicit och reflekterande sätt. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilket stöd ett digitalt läromedel inom biologi för högstadiet ger angående naturvetenskaplig verksamhet, dvs gällande naturvetenskapliga undersökningar och kunskap om naturvetenskapens karaktär. LÄS MER