Sökning: "employee retention"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden employee retention.

 1. 1. Att behålla bankanställda - En kvalitativ studie om employee retention utifrån ett identitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Pernmyr; Sanina Salihovic; [2024-02-13]
  Nyckelord :employee retention; social identitetsteori; social identitet; professionell identitet; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Svenskar byter jobb allt oftare och denna rörlighet på arbetsmarknaden är kostsam för arbetsgivarna. Då det har visat sig att frivillig personalomsättning i många fall skulle kunnat kunnat motverkas av arbetsgivaren är det relevant att utforska hur organisationer kan arbeta med bibehållandet av personal. LÄS MER

 2. 2. How Can I Make You Stay? A qualitative study examining which managerial factors are perceived to affect the nurse turnover rates in Region Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Nike Halvardsson Flores; Mardin Moradi; [2024]
  Nyckelord :Nurse turnover; Nurse retention; Nurse manager; Managerial factors; Psychological safety;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges for nurse managers in Sweden is employee retention and counteracting staff turnover. High nurse turnover is associated with major patient safety risks, inefficiencies and increased costs. The reduction in turnover is, therefore, critical to offer better health care and would benefit many stakeholders. LÄS MER

 3. 3. Att hantera medarbetare - Vad behöver tjänstemannaföretag göra för att behålla personal? - En kvalitativ fallstudie om hur tjänstemannaföretag bör agera för att behålla sin personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Ursholm; Senyo Gokah; [2023-02-16]
  Nyckelord :Employee retention; motivation; lojalitet;

  Sammanfattning : Flertalet företag ute i samhället tampas idag med att få behålla sin kompetenta och duktiga personal. Konkurrens från andra företag och andra faktorer som kan påverka den anställdes vilja att stanna kvar, gör att arbetsgivaren ställs inför stora utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Are energy companies keeping their part of the contract? : Investigating young knowledge workers’ interpretations of retention strategies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabet Crona; [2023]
  Nyckelord :Psychological contract; Employee retention; Retention strategies; Organizational loyalty; Psykologiskt kontrakt; Bibehållande av anställda; Strategier för bibehållande av anställda; Organisatorisk lojalitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur unga kunskapsarbetares intention att stanna hos sin arbetsgivare påverkas av strategier arbetsgivare använder för att behålla medarbetare, retention strategies. Studien behandlar teori relaterad till det psykologiska kontraktet, retention strategies och unga kunskapsarbetares arbetsrelaterade preferenser. LÄS MER

 5. 5. Lojalitets inverkan på anställdas vilja att stanna : En enkätstudie som undersöker hur påverkansfaktorerna lön och andra motivationsfaktorer, samhörighet, lojalitet, kompetensförsörjning och arbetets utformning, inverkar på anställdas vilja att stanna i sin anställning, inom privat och offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Elin Stolt; Hilda Färdig; [2023]
  Nyckelord :Employee retention; voluntary turnover; private sector; public sector; motivation; job satisfaction; Bibehållande av personal; frivillig uppsägning; privat sektor; offentlig sektor; motivation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Den globala tekniska utvecklingen och framväxten av kunskapssamhället har bidragit till att kunskap och mänskliga färdigheter fått en central betydelse för organisationers framgång. Idag anses anställda därmed som en viktig och central del för att höja den organisatoriska prestationen och för att behålla konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. LÄS MER