Sökning: "employee"

Visar resultat 1 - 5 av 3260 uppsatser innehållade ordet employee.

 1. 1. Anpassningsåtgärder i arbetslivet för arbetstagare med funktionsnedsättning - Vad är en skälig anpassningsåtgärd, som arbetsgivaren behöver införa, för arbetstagare med hörselnedsättning respektive en neurologisk funktionsnedsättning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Hultman; [2022]
  Nyckelord :Anpassningsåtgärder; skäliga anpassningsåtgärder; funktionsnedsättning; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay addresses the subjects of reasonable adjustments, related to the workplace, for persons with physical or mental disabilities. The author goes through the established Swedish legal sources to answer two main questions. LÄS MER

 2. 2. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 3. 3. Motivation och utmaningar vid förändringsarbete : En fallstudie om ledares uppfattningar kring ledarskapsutmaningar och medarbetares motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Johanna Cronholm; Nathalie Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :förändringsarbete; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå vad ledare i en specifik organisation i offentlig sektor anser motiverar medarbetare vid ett förändringsarbete samt vilka utmaningar dessa ledare upplever relaterat till medarbetarna i förändringsprocessen. Studien är en fallstudie som genomfördes med kvalitativ metod och det empiriska materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Motion och motivation : En intervjustudie om hur spelifiering i hälsoapplikationer påverkar medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Gustav Jonsson; Alexander Sjödin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motivated and engaged employees has a great influence on the performance of a company. Apopular design strategy that has been created to achieve motivated and engaged employees isgamification. There is, on the other hand, research showing that gamification could havenegative effects on the well-being of people. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av kollegiala relationer i förskolan : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joanna Feurst; Felicia Nelinder; Evelina Saarinen; [2022]
  Nyckelord :collegial learning; preschool teachers; SOC; social health; social support; sociocultural perspective; work teams; arbetslag; förskollärare; KASAM; kollegialt lärande; social hälsa; socialt stöd; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Ständiga samhällsförändringar berör förskolans arena i form av förändringar i arbetssätt, läroplan samt ökade kvalitetskrav. Samtidigt är aspekten kring huruvida dessa omställningar påverkar förskollärarnas tillgång till resurser, social gemenskap och kollegialt lärande tämligen outforskad. LÄS MER