Sökning: "employer branding attributes"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden employer branding attributes.

 1. 1. Betydande attribut för att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor : En kvalitativ studie om Region Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Björk; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :attractiveness; employer brand; employer branding; employer value proposition; healthcare; HRM; management; nurse; specialist nurse; attrahera; employer brand; employer branding; employer value proposition; hälso- och sjukvård; HRM; ledarskap; sjuksköterska; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att synliggöra vilka attribut som är betydande i Region Dalarnas arbete med att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor inom verksamheterna. Den teoretiska referensramen utgör grundläggande för tidigare forskning inom områdena Employer Brand och Employer Value Proposition (EVP). LÄS MER

 2. 2. The Shift Towards Flexible Workplaces

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fabian Svanberg; Henrik Simonsson; [2022]
  Nyckelord :Remote work; university students; brand attractiveness; work-life balance; employer branding; multiple regression analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar att undersöka relationen mellan ett varumärkes attraktionskraft och ett arbetsgivarvarumärkes individuella dimensioner - specifikt gällande möjligheten för potentiella arbetstagare att arbeta flexibelt; helt, eller delvis på distans. Covid-19 har dramatiskt förändrat människors liv världen över, därför är målet att observera hur den här ändringen har påverkat hur studenter ser enskilda dimensioner av arbetsgivarvarumärkning som attraktiva, specifikt gällande balans i arbetslivet i relation till flexibla arbetssätt på distans. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarvarumärke – en kvalitativ studie offentlig sektor : Upplevelsen av arbetet med arbetsgivarvarumärket inom en kommunal äldreomsorgsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mathilda Lundström; Anneli Nordvall; [2022]
  Nyckelord :employer brand; employer branding; communication; attributes; public sector; municipality; elderly care; arbetsgivarvarumärke; varumärke; kommunikation; attribut; offentlig sektor; kommun; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Tidigare forskning menar på att det gynnar en organisation att börja arbetet med ett arbetsgivarvarumärke internt, att erbjuda befintliga medarbetare betydande attribut och på så vis uppfattas som autentisk, attraktiv och unik. Detta i sin tur skapar ambassadörer för organisationen och ett gott rykte som arbetsgivare vilket attraherar potentiella medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004; Lundkvist, 2015; Maxwell & Knox, 2009). LÄS MER

 4. 4. Employer brand och psykologiskt kontrakt : En studie om medarbetares oskrivna förväntningar på arbetsgivaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Lovisa Wahlberg Sundström; Ida Hardinger; [2022]
  Nyckelord :Employer brand; Employer branding; Psychological contract; Expectations; Attributes; Employer brand; Employer branding; Psykologiskt kontrakt; Arbetsgivarvarumärke; Förväntningar; Attribut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Employer brand är en strategi som används för att attrahera och behålla medarbetare i organisationen genom att marknadsföra de fördelar som organisationen erbjuder. Dessa erbjudanden kan tolkas som löften och underförstådda förväntningar hos medarbetare. LÄS MER

 5. 5. Rethinking the Employer Branding Landscape

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Kock; Alice Berggren; [2021]
  Nyckelord :Employer Branding; Generation Z; Employer Preferences; Human Resources; Competitive Advantage; Resource-Based View; Culture; Gender; Sweden; Denmark; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis, the employer preferences among Generation Z individuals are explored. Generation Z is currently the youngest generation entering the labour market. The entrance of Generation Z individuals is predicted to come with new challenges for firms in how to attract and retain skilful employees from this generation. LÄS MER