Sökning: "employer branding psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden employer branding psykologi.

 1. 1. Varför lämnar högskolestudenter Jönköping efter examen? : En kvalitativ studie om kompetensflykt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Andersson; Isabelle Gilezan; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Kompetensflykt; Generation Y; Employer Branding; Rekrytering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka orsakerna till att nyutexaminerad kompetens flyttar från Jönköping utifrån högskolestudenters perspektiv. Studien syftade mer specifikt till att undersöka deltagande studenters värderingar, tankar och önskemål gällande hur företag i Jönköping arbetar för att attrahera nyutexaminerad kompetens, samt identifiering av tankar kring varför kompetensflykten från Jönköping ser ut som den gör. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av employer branding i den industriella sektorn, ålder och kön för att behålla sina anställda: : En kvantitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josef Birol; Emilia Brobäck; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; arbets- och organisationspsykologi; personalomsättning; employer branding.;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av ”employer branding” (det som på svenska kallas för arbetsgivarvarumärke) och ålder för medarbetares benägenhet att stanna kvar i en organisation (den engelska benämningen employee retention). Vidare ämnade studien att undersöka könsrelaterade skillnader när det gäller viljan att stanna kvar i en organisation. LÄS MER

 3. 3. Employer branding : En kvalitativ studie om hur företag arbetar med intern employer branding för att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linnéa Holm; [2020]
  Nyckelord :Internal employer branding; organizational values; organizational culture; loyality; competence; retention rate; Human Resources Management; organizational identity; Intern employer branding; organisationsvärderingar; organisationskultur; lojalitet; kompetens; personalomsättning; organisationsidentitet; Human Resources Management.;

  Sammanfattning : Rörligheten på arbetsmarknaden är en aktuell fråga där krav ställs mot organisationerna för att uppfylla de anställdas behov. Det blir därmed extra viktigt för företagen att behålla sin personal eftersom de lätt kan gå till en annan arbetsgivare. LÄS MER

 4. 4. Partnerval på arbetsmarknaden : Employer branding: den externa upplevelsen och attraktionskraften av en arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Arvid Weiss; Enna Nogo; [2020]
  Nyckelord :Employer knowledge; employer attractiveness; Employer Attractiveness Scale; Arbetsgivarkännedom; arbetsgivarattraktivitet; Employer Attractiveness Scale;

  Sammanfattning : Studien undersökte lärarstudenters uppfattning om en kommuns arbetsgivarattraktivitet. Studien syftade till att undersöka sambandet mellan Kommunens arbetsgivarattraktivitet och lärarstudenters kännedom om Kommunen och huruvida kännedomen var värdeladdad, samt att undersöka skillnader mellan en Ideal arbetsgivares attraktivitet och Kommunens arbetsgivarattraktivitet. LÄS MER

 5. 5. Kompetensbrist och Generation Y’s förväntningar utmanar IT-företag i arbetet med employer branding : Vikten av att bemöta förväntningarna för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Julia Beard; Caroline Tedenlind; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Psychological contract; Generation Y; Expectations; IT industry; Employer branding; Psykologiska kontrakt; Generation Y; Förväntningar; IT- branschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom kvalitativ metod undersöka hur företag inom IT-branschen arbetar med employer branding för att bemöta Generation Y’s förväntningar. Studien genomfördes med hjälp av åtta stycken semistrukturerade intervjuer med respondenter från fyra olika företag verksamma inom IT-branschen i Mellansverige. LÄS MER