Sökning: "empowerment inom it"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden empowerment inom it.

 1. 1. Psykologiskt empowerment - nyckeln till minskad personalomsättning bland sjuksköterskor? : En fallstudie inom den svenska sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ida Berg; Gabriella Persson; [2023]
  Nyckelord :Psychological empowerment; Business management; Staff turnover; Motivation; Healthcare; Psykologiskt empowerment; Verksamhetsstyrning; Personalomsättning; Motivation; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur psykologiskt empowerment kan påverka sjuksköterskor att stanna på sin arbetsplats.  Metod: Studien vilar på en kvalitativ ansats. Där vi använt en fallstudiedesign bestående av tolv semistrukturerade intervjuer för att samla in empirin. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet, sexualitet och makt inom femdom: : En studie av diskussioner på digitala plattformen Darkside

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Shani Thorell Walker; Rönnqvist Felicia; [2023]
  Nyckelord :BDSM; femdom; genus; makt; hierarki; dikotomi;

  Sammanfattning : This study examines how the discussion around femdom is conducted in comments on an internet forum. Femdom is a sexual role-taking where the woman is superior to the man in a sexual relationship. A large part of the previous research on sexual power structures is based on a role-taking where the woman is subservient to the man. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterarens handlingsutrymme : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd upplever hinder och möjligheter i arbetet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Riyam Elmoussaoui; [2023]
  Nyckelord :Socialt arbete; ekonomiskt bistånd; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to introduce how social workers in public assistance experience that room of maneuver affects their work. Furthermore, the purpose of this study is to introduce the possibilities and limitations that social workers may experience in their work with clients. LÄS MER

 4. 4. Brukarinflytandets förutsättningar inom socialtjänstens missbruksenheter : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kaveh Pakjoo; Kenny Obéus; [2022]
  Nyckelord :User influence; Social worker; Social services; Substance abuse unit; Grassroots bureaucrat; Empowerment; User dialogue model; Brukarinflytande; Socialsekreterare; Socialtjänst; Missbruksenhet; Gräsrotsbyråkrat; Empowerment; Brukardialogmodellen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om brukarinflytandet och dess förutsättningar inom socialtjänstens missbruks- och beroende-handläggning, detta genom att utforska hur socialsekreterare inom missbruksenheter uppfattar förutsättningarna till brukarinflytande på individnivå. Detta baserat på sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från fyra olika kommuner i Stockholms län. LÄS MER

 5. 5. Etnisk diskriminering inom äldreomsorgen : En kvalitativ studie om hur enhetschefer arbetar med att hantera etnisk diskriminering på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Weronika Mroz; Sara Johansson; [2022]
  Nyckelord :Ethnic discrimination; elderly care; leadership; racism; social work; empowerment; discretion; street-level beureucracy; Etnisk diskriminering; äldreomsorg; ledarskap; rasism; socialt arbete; empowerment; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what working methods and active measures there are tomanage the ethnic discrimination of care staff working within elderly care, and how the unitmanager of nursing homes and home care in Kalmar county uses them. This objective is tocreate a deeper understanding of how the unit managers work to manage ethnic discriminationin elderly care. LÄS MER