Sökning: "empowerment patient vård"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden empowerment patient vård.

 1. 1. Effekter av omvårdnadsåtgärder vid våldsutsatthet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carina Blomqvist; Salman Tepsaev; [2021]
  Nyckelord :Nursing; intimate partner violence; health; distress; Omvårdnad; våld i nära relationer; hälsa; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors utsatthet för våld i nära relationer är ett globalt problem som påverkar kvinnans fysiska och psykiska hälsa på både kort och lång sikt. Eftersom våldsutsatta kvinnor ofta söker hjälp hos sjukvården i första hand behöver sjuksköterskan ha en beredskap för att kunna möta kvinnans specifika behov av vård och stöd. LÄS MER

 2. 2. Ursäkta, hur vill hon bli bemött? : Kvinnor med utmattningssyndroms upplevelser av bemötande i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mickey Brovall; Emma Moberg; [2020]
  Nyckelord :Autobiographies; burnoutsyndrome; experiences; treatment in care; women; Bemötande i vården; kvinnor; självbiografier; utmattningssyndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom (UMS) är ett folkhälsoproblem, överrepresenterat av kvinnor. Patientgruppen tenderar att mötas av misstro i vården. Patienterna befinner sig ofta i kris och har svårt att acceptera sin situation. Sjukdomstillståndet innefattar oftast skam och skuld. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers upplevelser av utskrivningsprocessen från slutenvård till primärvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jacqueline Olivera; Maureen Loyola Leyton; [2020]
  Nyckelord :Discharge process; Elderly; Experiences; Patient-centered care; Self-determination; Nursing; Utskrivningsprocessen; Äldre; Upplevelser; Personcentrerad vård; Självbestämmande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utskrivningsprocessen har förändrats på grund av sjukvårdsreformer med mål att stärka patienters ställning och förkorta vårdtider inom sluten vård. Samtidigt som en åldrande befolkning med ökande multisjukhet och komplexa vårdbehov ställer höga krav på samverkan mellan berörda parter. LÄS MER

 4. 4. Marginaliserad vård för våldsutsatta kvinnor : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alexandra Borg Sundman; Amanda Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Bekräftande omvårdnad; Empowerment; Litteraturöversikt; Patient-Personalrelationer; Upplevelser av hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt problem med många konsekvenser. Riktlinjer för att bemöta och hantera våld mot kvinnor finns både på en internationell samt nationell nivå. Detta fenomen är av komplex natur och resulterar i att våld mot kvinnor inte alltid upptäcks eller behandlas inom hälso- och sjukvården (HSV). LÄS MER

 5. 5. Informationens betydelse för patientens återhämtning i samband med ett kirurgiskt ingrepp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Kahlin; Sandra Skarhall; [2020]
  Nyckelord :patient; sjuksköterska; information; empowerment; delaktighet; lidande; kirurgi;

  Sammanfattning : Kirurgiska ingrepp sker varje dag i både slutenvård och öppenvård. När patienter genomgår ett kirurgiskt ingrepp krävs det förberedelser för att operationen ska bli så lyckad som möjligt. Ett flertal komponenter krävs för en lyckad operation och informationen i samband med ett kirurgiskt ingrepp är en väsentlig del. LÄS MER