Sökning: "en bra elev egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden en bra elev egenskaper.

 1. 1. Hur man uppnår en motiverande fiolundervisning: En kvalitativ studie om elevers motivation och hur läraren kan påverka den

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hanna Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Lustfyllt lärande; Fiol; Musikundervisning; Övning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Joyful learning; Violin; Practice; Educational science; Music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fiollärare jobbar för att motivera sina elever och vilka faktorer elever själva anser har betydelse för deras motivation vad gäller musicerande. Studien syftar också till att undersöka vilka egenskaper elever eftersöker hos en motiverande lärare. LÄS MER

 2. 2. Allas lika rätt att gå i skolan : En essä om inkluderingsprocesser i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Barbus; [2018]
  Nyckelord :inclusion; children with special needs; pupils; after school center; pedagogue at after school center; inkludering; barn med särskilda behov; elever; fritidshem; fritidshemslärare;

  Sammanfattning : The purpose of my scientific essay is to examine how children with special needs should be included in school and after school center and which preconditions i have as a pedagogue to work with this. During my writing process, I have made my own thoughts and experiences visible by reflecting on them, and put them against other educationalists’ thoughts, discussed with other students and looked back through my own work experiences. LÄS MER

 3. 3. Ingen är värd att bli utsatt : En intervjustudie om mobbning i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Flack; Klara Döös; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; utsatthet; relationer; kränkande behandling; fritidshem;

  Sammanfattning : Mobbning är ett systematiskt maktmissbruk bland en eller flera personer. Mobbning har alltid funnits och kommer förmodligen alltid att finnas även om det finns metoder att förebygga mobbningen. LÄS MER

 4. 4. Vad bidrar till en varm och nära elevrelation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kent Borgström; [2017]
  Nyckelord :Autenticitet; Elevens syn; Förtroende; Inlärningsfrämjande undervisning; Kreativ kompetens; Lärande; Relationell pedagogik; Relationspedagogik; Respekt; Äkta dialog;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser elevernas syn på lärare och på sin lärsituation. Syftet med arbetet är att belysa elevers syn på pedagoger och vilka egenskaper hos lärare som leder till god och inlärningsfrämjande relation. Den uppfattning eleverna ger vägs sedan in i tidigare forskning inom området relationell pedagogik. LÄS MER

 5. 5. Elevers syn på lärare

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Hanin Abdulkader; Besime Qoku; [2013]
  Nyckelord :bra lärare; mindre bra lärare; elevernas syn; samtalsintervju; beröm; skolresultat;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser vad elever anser vara en bra respektive en mindre bra lärare och hur läraren kan påverka elevers skolprestationer. Syftet med uppsatsen har varit att fördjupa oss i vad elever har för åsikter om lärares egenskaper och om det spelar någon roll för en elev vilka lärare den har. LÄS MER