Sökning: "en enkönad"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden en enkönad.

 1. 1. Vad säger forskningen om hur lärare kan arbeta motatt skapa en mer jämställd historieundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Daniel Sinclaire; Otto Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Historia; Kvinnliga aktörer; Kvinnor; Kön; Metod; Skolverksamhet; Undervisning; Undervisningsförslag;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna kunskapsöversikt utgår från att historieämnet som diskuteras i dennauppsatsen kan uppfattas som ganska enkönad med ett påtagligt fokus på mannen icentrum, samtidigt som kvinnan ofta hamnar i ämnets periferi. Samtidigt uppmuntrasframtida lärarstudenter att ta sig an detta fenomen, utan konkreta lösningar på hur. LÄS MER

 2. 2. Eneskogen i Anderstorp : en studie om Juniperus communis föryngringsproblematik

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linn Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Enefälad; föryngring; en; könsfördelning; enbär; årsringsanalys; enbestånd; utdöendeskuld;

  Sammanfattning : Eneskogen ligger i Anderstorp, Klippans kommun i Skåne. Platsen är cirka 6ha och domineras av ett stort enbestånd där många individer är gamla, vissa med en höjd på 14 meter. Tyvärr har stora delar av beståndet försämrad vitalitet, vilket har lett till att under de senaste 15 åren har många träd knäckts på mitten och dött. LÄS MER

 3. 3. På en mansdominerad arbetsplats : Manlighet, organisationskultur och rollintagande på en arbetsplats i form av en brandstation där alla brandmän är män.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Johanna Hell; Emelie Nyström; [2011]
  Nyckelord :Socialpsykologi; organisationskultur; manlighet; dramaturgiska modellen; brandmän;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur organisationskulturen ser ut och hur rollerna fördelas på en typisk enkönad och mansdominerad arbetsplats, i detta fall en brandstation. Vi använder oss utav åtta kvalitativa intervjuer och en mindre observation för att få en klarare bild av organisationen som sådan. LÄS MER

 4. 4. Behandling av alkoholmissbruk : en studie ur ett genusperspektiv

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jenny Möller; Jocelyne Hachem; [2010]
  Nyckelord :alkoholmissbruk; genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om behandling av alkoholmissbruk, ur ett genusperspektiv. Frågeställningarna har lydit: Hur kan behandling av alkoholmissbruk se ut ur ett genusperspektiv och för vilka passar enkönad respektive samkönad behandling? För att få svar på detta har en kvalitativ semi-semistrukturerad intervjumetod valts. LÄS MER

 5. 5. ”Annars tycker jag att vi är ganska så jämställda” : Om synen på kön, jämställdhet och jämställdhetsarbete på ett brandförsvar och en förskola

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Evelina Johansson; Maria Pålsson; [2007]
  Nyckelord :Jämställdhet; jämställdhetsarbete; jämställdhetsplan kön; förskola; brandförsvar;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker synen på kön, jämställdhet och jämställdhetsarbete på ett brandförsvar och en förskola i mellanstor svensk kommun. Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med sju informanter från ovanstående arbetsplatser. LÄS MER