Sökning: "en förändring av andra ordningen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden en förändring av andra ordningen.

 1. 1. Specialpedagogisk handledning och vad den leder till

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joanna Ekström Larsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Förändring; Handledning; Kompetensutveckling; Pedagoger;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ekström Larsson, Joanna (2019). Specialpedagogisk handledning och vad den leder till. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Marknadssonderingar: Lättare sagt än gjort – att bedöma intresse för en transaktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Michael Boström; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Marknadssonderingar; Market soundings; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Marknadsmissbruksrättslig reglering förbjuder personer att olagligen röja insiderinformation till en eller flera andra personer. Det finns emellertid fall då det är legitimt att röja insiderinformation. Röjande får ske som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. LÄS MER

 3. 3. Relation, profession och organisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Klarin; [2016]
  Nyckelord :bemötande; inkludering; interaktionistisk teori; relation; relationssvårigheter;

  Sammanfattning : Abstrakt Klarin, Anna (2016): Relation, profession och organisation- En studie om elever i relationssvårigheter. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 4. 4. Barn i behov av särskilt stöd i förskolan -En intervjustudie Children with special needs in preschool -An interview study

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Angelica Leth; [2015]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; barngruppens storlek; dilemmaperspektiv; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Leth; Angelica (2015). Barn i behov av särskilt stöd i förskolan (Children with special needs in preschool). LÄS MER

 5. 5. Classroom Management och arbetsro - ordning och reda i skolan med tydligt lärarledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Dávid; [2015]
  Nyckelord :classroom management; ledarskap i klassrummet; lärarledarskap; ordning och reda i skolan; studiero; arbetsro; skolkod; skolkultur; normer; värdegrundsarbete; relationell kompetens;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta arbete var att sammanställa forskning och beprövad erfarenhet kring studiero och ordning och reda i svensk skola. Fokus i undersökningen har varit att hitta verktyg för högstadiet, men även pedagoger som arbetar med andra åldersgrupper kan hitta fungerande och konkreta verktyg i texten. LÄS MER