Sökning: "en god relation"

Visar resultat 1 - 5 av 2321 uppsatser innehållade orden en god relation.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sif Poulsen; Johanna Eriksson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelse; pediatrisk palliativ vård; barn i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda barn i livets slutskede är en arbetsuppgift som ingår i många sjuksköterskors vardag och något de flesta sjuksköterskor kommer stöta på någon gång under sitt yrkesliv. Att vårda barn i livets slutskede är en påfrestande arbetsuppgift för sjuksköterskan som kan väcka många starka känslor. LÄS MER

 2. 2. Subjektiva faktorers uppskattade värde i förhandling och sambandet till big five

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Joel Hörnberg Lindgren; [2022]
  Nyckelord :negotiation; subjective factors; big five; social psychology; social negotiation; förhandling; subjektiva faktorer; socialpsykologi; social förhandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förhandlingsforskning har fokuserat på den distributiva förhandlingen och delvis förbisett viktiga socialpsykologiska variabler. Syftet med studien var att analysera socialpsykologiska subjektiva faktorer och bidra till förhandlingsforskningen, genom att identifiera vilka av studiens subjektiva faktorer som värderades högst i dels en privat, dels en affärsrelaterad förhandling samt undersöka om uppskattningen av faktorerna skiljer sig åt beroende på skiljaktigheter i big five personality traits. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnaden efter en stroke : En allmän litteraturöversikt utifrån vårdpersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathilda Ekström; [2022]
  Nyckelord :independent; nursing; nursing staff; relationship; stroke; omvårdnad; relation; självständighet; stroke; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett vanligt förekommande fenomen både nationellt och internationellt. Patienters beskriver ett missnöje över vissa delar av omvårdnaden när det kommer till problematik efter en stroke. Lagar och styrdokument förtydligar vårdpersonalens ansvar och skyldigheter vid omvårdnad och patienters egenvård betonas. LÄS MER

 4. 4. "Is Praying for Your Future Husband Biblical?" : En queer-feministteologisk analys av en kristen YouTube-kanal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kajsa Österling; [2022]
  Nyckelord :YouTube; God; Bible; women; gender; queer theology; feminist theology;

  Sammanfattning : This thesis looks into a current trend within the Christian community online, namely Christian YouTube channels. The thesis revolves around the channel Coffee and Bible Time, a channel run by three women, and asks two main researh questions: 1. LÄS MER

 5. 5. Elevers och lärares tal om läsförmåga i alla ämnen – En jämförande intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Gustavsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Läsförmåga; läsförståelse; läsutveckling; läsvana; läsmotivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om yngre elevers olika läsförmågor påverkar deras kunskapsinhämtning och prestationer i flera olika skolämnen. Studien utformades genom intervjuer med både elever och lärare för att belysa detta ur två olika perspektiv. LÄS MER