Sökning: "en hypotetisk deduktiv"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden en hypotetisk deduktiv.

 1. 1. Davids seger mot Goliat : En teori om hur svaga aktörer når framgång i styrkeasymmetriska krig

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Nordén; [2021]
  Nyckelord :styrkeasymmetriska krig; vilja; fysisk kapacitet; skicklighet; andra Libanonkriget; Vietnamkriget;

  Sammanfattning : Varför lyckas vissa underlägsna aktörer segra mot betydligt starkare motståndare i krig? En klassisk förklaring är att svaga vinner genom långdragna gerillakrig. Forskningen har dock svårt att förklara varför underlägsna vinner korta krig och vad som är skillnaden mellan svaga som vinner korta respektive långa krig. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarmotivation i virtuella arbetsmiljöer : En studie från ett generationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Nicole Bergman; Martina Sjöö; [2021]
  Nyckelord :Virtual teams; virtual leaders; virtual employees; leadership on distance; employee motivation on distance; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z; remote work; motivation and amotivation; Virtuella team; virtuella ledare; virtuella medarbetare; ledarskap på distans; medarbetarmotivation på distans; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z; distansarbete; motivation och amotivation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka motivation inom virtuella arbetsmiljöer. Vidaresyftar studien även till att jämföra skillnader mellan olika generationer gällande motivation ivirtuella arbetsmiljöer.Metod: I denna studie har en kvantitativ metod applicerats med hjälp av enwebbenkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. Sociala kontroverser och dess påverkan på den sociala dimensionen av ESG : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ann-Kristin Karlsson; Nina Korhonen; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG; social dimension; social controversies; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR; ESG; sociala dimensionen; sociala kontroverser; intressentteorin; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om sociala kontroverser förklarar eventuella förändringar i ESG-betygets sociala dimension, samt om involvering i kontroverser leder till förbättrade CSR-strategier. Tidigare forskning har påvisat diverse problem gällande tillförlitligheten i ESG-bedömningar och olika kontroverser har medfört en negativ påverkan på ESG-betyget. LÄS MER

 4. 4. Påverkar sociala kontroverser företags marknadsvärde? : En kvantitativ studie på 1152 publika bolag under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Jonsson; Alice Rammelt; [2021]
  Nyckelord :ESG; Corporate Social Responsibility CSR ; Corporate Social Irresponsibility CSI ; Social controversies; Stakeholder theory; Legitimacy theory; ESG; Corporate Social Responsibility CSR ; Corporate Social Irresponsibility CSI ; Sociala kontroverser; Intressentteorin; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Intresset för företags sociala ansvarstagande har ökat markant sedan millennieskiftet och har sedan dess varit föremål för en intensiv debatt bland forskare, intressenter och företag. Det existerar en mängd forskning som undersöker förhållandet mellan företags sociala ansvarstagande (CSR) och finansiella prestation, medan företags sociala oansvarstagande (CSI) är ett i stort sett outforskat område. LÄS MER

 5. 5. Miljökontroverser och dess påverkan på företags marknadsvärde : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Carl Tangfelt; Olivia Wikberg; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG-score; environmental controversies; CSP-score; corporate scandals; market value; visibility; CSR; ESG-betyg; miljökontroverser; CSP-poäng; företagsskandaler; marknadsvärde; synlighet;

  Sammanfattning : Titel: Miljökontroverser och dess påverkan på företags marknadsvärde   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Carl Tangfelt och Olivia Wikberg   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2021 - juni     Syfte: I dagens samhälle debatteras hållbarhet och klimat i stor utsträckning. Detta påverkar också företagen. LÄS MER