Sökning: "en kvalitativ analys av semistrukturerad intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden en kvalitativ analys av semistrukturerad intervju.

 1. 1. Kritiska framgångsfaktorer som bidrar till lojala kunder för små detaljistföretag via e-handel : En explorativ kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isabelle Åslund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i Informatik belyser olika framgångsfaktorer som kan bidra till att skapa lojala kunder, för små detaljistföretag, med e-handel som säljkanal. Uppsatsen har inspirerats av projektet ”Hållbar handelsutveckling i staden”, som är ett Region Värmland-projekt i vilket flera kommuner i Värmland, med respektive näringslivskontor, är delaktiga. LÄS MER

 2. 2. Rytmikinspirerad instrumentalundervisning : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Fanny Söderqvist; [2018]
  Nyckelord :dalcroze-eurhythmics; instrumental tecahing; phenomenology; semi-structured interview; quali-tative research; rytmik; instrumentalundervisning; fenomenologi; semistrukturerad intervju; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka instrumentallärares uppfattningar och erfaranheter av att arbeta med rytmik i instrumentalundervisning. Undersökningen grundar sig i intervjuer av fyra instrumentallärare. I bakgrundskapitlet beskrivs Dalcroze-metoden, rytmikinspirerad undervisning och tidigare forskning om rytmik. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av emballagehantering hos ett producerande företag : med fokus på flöde och bemanning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nazenin Ali; Angelica Vaxhed; [2018]
  Nyckelord :Emballagehantering; Produktionslogistik; Processflödesanalys; LEAN;

  Sammanfattning : Studien går ut på att effektivisera emballagehanteringen hos ett producerande företag inom fordonsindustrin. Områdena som studien fokuserar på är flödet och bemanningen gällandehantering för ett viss typ av emballage. Examensarbetet är ett samarbete med Volvo Personvagnar AB. LÄS MER

 4. 4. Samarbete i ett inkluderande matematikklassrum : En kvalitativ fallstudie om samarbetet mellan speciallärare och ämneslärare i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Matilda Hoff; [2017]
  Nyckelord :inkludering; samarbete; speciallärare; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om samarbetet mellan ämneslärare i årskurs 7-9 och speciallärare i matematik i ett inkluderande klassrum. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärarna kan utforma sitt samarbete för att gynna elever i behov av särskilt stöd i det inkluderande klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Samhällsvägledarens integrationsarbete : - en kvalitativ studie om yrkes- och kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Fridéhn; Jennifer Thyrsson; [2017]
  Nyckelord :Health promotional efforts; Integration; Informal learning; New arrivals; Social Guidance worker; Supportive environments.; Hälsofrämjande; Integration; Informellt lärande; Nyanlända; Samhällsvägledare; Stödjande miljöer.;

  Sammanfattning : På grund av den globala flyktingkrisen har invandringen ökat markant i Sverige (SCB, 2017). Etableringsreformen genomfördes 2010 för att hantera de samhälleliga utmaningar som identifierats och med huvudsyfte att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden (lag 2010:197). LÄS MER