Sökning: "en kvalitativ observationsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden en kvalitativ observationsstudie.

 1. 1. Barns exkluderingar och inkluderingar av varandra under bildaktiviteter : En kvalitativ observationsstudie om äldre förskolebarns deltagandemönster och artefakterna under bildaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Malmberg; Sara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktion; deltagandemönster; artefakter; sociokulturellt perspektiv; förskola; videoobservation; interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Tidigare forskning antyder att pedagogers närvaro under bildaktiviteter är betydelsefullt för barns interaktioner. Problematiken ligger i att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet där vi av tidigare erfarenheter sett att pedagoger ofta väljer att styra barn i deras bildskapande, vilket medför att barn begränsas i bildskapandet. LÄS MER

 2. 2. Elevers lärande i naturorienterande ämnen genom undersökande arbetssätt utomhus i årskurs 1-3 : En kvalitativ studie om lärares arbete med undersökande arbetssätt utomhus i naturorienterande ämnen i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Maria Oskarsson; [2019]
  Nyckelord :Undersökande arbetssätt; utomhuspedagogik; lärande; årskurs 1-3; intervjustudie; observationsstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om hur undersökande arbetssätt används inom utomhuspedagogiken i årskurs 1-3 i NO och vilka olika metoder som används för att eleverna ska ges möjlighet till lärande. För att besvara undersökningens frågeställningar har lärare i årskurs 1-3 som använder undersökande arbetssätt i NO utomhus intervjuats och observerats. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska och materiella miljön för de yngsta barnen. : En observationsstudie av de yngsta barnens tillgång till miljöer och material i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Caroline Enqvist; Nina Henriksson; [2019]
  Nyckelord :förskola; miljö; yngsta barnen; material; barnperspektiv och barns perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskolans fysiska miljö är utformad utifrån de yngsta barnen och vilka material barnen har tillgång till. Fokus har legat på att genom observationer kartlägga miljöer och material på fyra förskolor i en mellanstor stad i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Service recovery 2.0

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Service recovery; Service recovery-paradoxen; Klagomålshantering; Sociala medier; Facebook; Rättvisa; Förväntningar; Relationsmarknadsföring; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera och förstå service recovery-processen i ett serviceföretag med en komplex verksamhet genom att fokusera på klagomål som framförts i sociala medier. Metod: Undersökningen bygger på en kvalitativ fallstudie av ett företag i kryssningsbranschen. LÄS MER

 5. 5. De yngsta barnens användning av naturmaterial för naturvetenskapligt utforskande : Naturmaterialens potentialitet i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Rebecca Rogberg; [2019]
  Nyckelord :Förskola; de yngsta barnen; naturmaterial; naturvetenskap; utforskande; potentialitet; performativa agenter; intra-aktion; agentisk realism;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få ökad kunskap om hur 1–3 åriga barn i förskola utforskar naturmaterial naturvetenskapligt och vilken potentialitet som kan uppmärksammas vid utforskandet i en inomhusmiljö. Studien genomfördes som en observationsstudie, utifrån en kvalitativ och deduktiv ansats där jag utgick ifrån agentisk realism som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER