Sökning: "en plats för kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden en plats för kvinna.

 1. 1. SPRING FÖR LIVET! - En kvantitativ studie kring kvinnors trygghet när de motionerar utomhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Felicia Donborn; Agnes Uddenstig; [2021-02-17]
  Nyckelord :kvinnor; motion; trygghet; otrygghet; rädsla; brott;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnors grad av trygghet när de motionerar utomhus, i vilkenutsträckning de begränsar sig samt om de använder sig av några eventuella strategier för att ökasin trygghet. Vidare undersöktes även vilka forskningsbaserade åtgärder i stadsplaneringen somskulle kunna få kvinnorna att känna sig mer trygga. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares arbetsmetoder och upplevelser under covid-19 pandemin : En kvalitativ studie utifrån idrott och hälsa lärares perspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sofyan Elmarghichi; Andrés Cañas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare på gymnasiet resonerar om hur deras undervisning har påverkats av coronaviruspandemin. Studiens frågeställningar lyder enligt följande: Vilka upplevelser har gymnasielärare i idrott och hälsa haft till följd av coronaviruspandemin? På vilket sätt har pandemin påverkat deras arbetsmetoder? Hur kommer coronaviruspandemin påverka deras framtida undervisning?  Metod: Studien använder sig av en kvalitativ ansats och där det empiriska materialet består av inspelade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Surrogatmoderskap - varför vill den svenska lagstiftaren inte lagstifta?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Larsson; [2020-05-17]
  Nyckelord :Surrogatmoderskap; föräldraskap; moderskapspresumtionen; barnets bästa;

  Sammanfattning : Enligt svensk lag är inte surrogatmoderskap tillåtet, trots detta så kommer ca 50 barn till Sverige varje år som har fötts genom surrogatarrangemang utomlands. Ett stort hinder för möjligheten att genomföra surrogatarrangemang i Sverige, men också för de arrangemang som sker utomlands med svenska föräldrar, är moderskapspresumtionen. LÄS MER

 4. 4. Som att komma in i en annan värld – Barnmorskors upplevelse av att vårda kvinnor i ett specialdesignat förlossningsrum – En fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Johansson; Linnea Maxon; [2020-01-30]
  Nyckelord :Barnmorska; Upplevelse; Stöd; Förlossningsmiljö; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Background: The environment of the labor room affects the woman in labor, her partner and the midwife. The work environment affects how health professionals experience the quality of their working life. LÄS MER

 5. 5. Kvinnans plats i läroboken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Wilma Dalborg; Lina Frederiksen; [2020]
  Nyckelord :Genus; skola; religion; jämställdhet; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka kvinnans roll i den svenska religionsundervisningen och hur de framställs i läroböcker i religionsundervisningen. Hirdmans genusperspektiv har applicerats på de tre Abrahamitiska religionerna: kristendom, judendom och islam för att undersöka hur makten mellan kvinnor och män är fördelad och hur det visar sig i läroböcker för gymnasieelever. LÄS MER