Sökning: "en produkt analys"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade orden en produkt analys.

 1. 1. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niki Lindgren; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Sammanfattning : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Från produkt till tjänst : En kvalitativ studie av hur affärssystemleverantörerhanterar utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ottilia Gustafsson; Josefine Möllbrant; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Tjänstefiering; Affärssystem; Molntjänst; Utmaningar.;

  Sammanfattning : Digitalisering benämns som den fjärde industriella revolutionen och den digitalatekniken har utvecklats exponentiellt. I takt med digitaliseringens framväxt harleveransmetoden av affärssystem förändrats. Den digitala utvecklingen möjliggör förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. LÄS MER

 3. 3. Using Blockchain Technology to Improve Security of Financial Transactions - a Design Proposal

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Terese Timander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Blockchain technology is a relatively new research area. Nonetheless, it is surrounded by a great deal of interest due to its promise of heightened security. This project focuses on blockchain technology as applied to the financial industry. LÄS MER

 4. 4. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Kristin Olovsson; [2020]
  Nyckelord :ekonomisk produktionskvantitet; ledtidskartläggning; processkartläggning; produktionsplanering; stopptidsanalys; sågverk; EPQ; lead time mapping; optimal batch size; production planning; sawmill; stop time analysis; value flow mapping;

  Sammanfattning : Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. LÄS MER

 5. 5. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karl Magnusson; [2020]
  Nyckelord :främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Sammanfattning : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. LÄS MER