Sökning: "en skola för alla nyanlända"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden en skola för alla nyanlända.

 1. 1. Idrott för alla! : En studie om extra anpassningar och särskilt stöd i idrottsundervisningen för nyanlända elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabella Spännare; Sandra Damjanovic; [2019]
  Nyckelord :idrottsundervisning; extra anpassningar; särskilt stöd; nyanlända elever och skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka vår kunskap om extra anpassningar och särskilt stöd förekom i idrottsundervisning samt hur och i vilka former det användes för nyanlända elever. Syftet var även att få fördjupad insikt gällande olika synsätt på extra anpassningar och särskilt stöd. Studien tog avstamp i läroplansteorin. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av nyanlända elever i idrottsundervisning i skolan : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenhet av arbete med inkludering

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Skans; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; inkludering; lärares erfarenheter; idrott och hälsa; skolan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa och lärares kunskaper om inkludering.   Två frågeställningar som studien undersökte var: 1. LÄS MER

 3. 3. Svenska som andraspråk -Hur upplever eleverna sin undervisning? -Vad upplever de som inkluderade respektive exkluderade i sin undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Norgren; [2019]
  Nyckelord :Förberedelseklass; Svenska som andraspråk; Inkludering; Exkludering;

  Sammanfattning : Jag har gjort en kvalitativ studie på nyanlända elever och elever som läser svenska som andraspråk. Hur de upplever sin undervisningssituation i skolan. Eleverna som har deltagit i min studie går i årskurs fem, sex och sju i en skola som har mottagningsgrupper och undervisar flertalet elever i svenska som andraspråk. LÄS MER

 4. 4. Ingen är ett oskrivet blad- en intervjustudie om lärares uppfattningar om att stärka nyanlända elevers ordförråd och genomföra kartläggning av deras kunskaper.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexandra Rosenlund Ödeslätt; [2018-02-13]
  Nyckelord :Nyanlända elever. Förberedelseklass. Ordförråd. Kartläggning.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns människor med olika kulturell och språklig bakgrund. Anledningarnatill varför människor söker asyl i Sverige är olika från person till person. Den plats där allanyanlända barn kommer mötas och där alla ska få samma möjligheter är i skolan. För atttillmötes gå en mer inkluderande skola. LÄS MER

 5. 5. Hur nyanlända elever integreras i svenska skolan och fritidsverksamheten : En kvalitativ studie om hur mottagande av nyanlända elever kan se ut i två aktiva skolverksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Yusuf Izgi; [2018]
  Nyckelord :Intervjustudie; nyanlända elever; skola och fritidshem; pedagogiska verktyg; Styrdokument;

  Sammanfattning : I fritidshemmet och skola så möter pedagoger en hel del svårigheter med att integrera nyanlända elever, syftet med denna studie är att undersöka hur mottagandet av nyanlända elever kan se ut i skola och fritidsverksamheten. För att få en bättre inblick i hur mottagande av nyanlända elever kan se ut så har skolpsykolog, pedagoger och lärare ställt upp på intervjuer, dessa intervjuer spelas in på band och transkriberas på papper. LÄS MER