Sökning: "en tes om demokrati"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden en tes om demokrati.

 1. 1. Dagarna då pennan inte var mäktigare än svärdet : - en kvalitativ analys av rapporteringen om attentatet mot Charlie Hebdo och terrorattacken i Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Elin Åhlén; [2015]
  Nyckelord :Terrordåd; yttrandefrihet; tryckfrihet; Charlie Hebdo; Lars Vilks; pressetik; närhetsprincipen; domesticering; personifiering; presuppositioner; metonymer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två terrordåd har skildrats i Aftonbladet. De studerade terrordåden är attacken mot Charlie Hebdos redaktion i januari 2015 samt terrorattentatet i Köpenhamn i februari samma år. LÄS MER

 2. 2. ”Fortsatta reformer ska bidra till varaktigt hög sysselsättning, främja hög produktivitetstillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft." : - En studie av svenska politikers syn på utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Jenny Hansson; [2013]
  Nyckelord :utbildning; demokrati; tillväxt; utveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i Martha C. Nussbaums tes om humanvetenskapens utsatthet i en värld där beslutsfattare alltmer strävar efter ekonomisk tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Att tygla de suveräna- om ansvarsutkrävande vid betygssättning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Sjöberg; Malin Hallman; [2013]
  Nyckelord :ansvarsutkrävande; New Public Management; betygssättning; lika betyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Följande uppsats behandlar ämnet ansvarsutkrävande med ett speciellt fokus på skolan och betygssättning. Syftet är att undersöka hur lärarna krävts på ansvar vid betygssättning de senaste 50 åren och hur detta ansvarsutkrävande förändrats under den valda tidsperioden. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet. En studie av barns delaktighet i styrdokument och arbetsplaner.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Eva Åhlund Ask; [2009-08-20]
  Nyckelord :delaktighet; kvalitet; lärande; miljöns utformning; Lpfö 98; argumentationsanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Mitt övergripande syfte med denna studie är att utifrån en deskriptiv utgångspunkt undersöka dels vad barn ska lära sig i förskolan om delaktighet och dels vad man menar med/hur man ser på barns deaktighet i förskola, i styrdokument och tidigare forskning. Jag fokuserar på följande tre frågeställningar, Hur förstås barns delaktighet i styrdokument och i förskolans arbetsplaner? Vad ska barn lära sig i förskolan om delaktighet? Varför ska barn göras delaktiga i dagens förskola? Teori: Mina teoretiska utgångspunkter är två: hermeneutik vars ontologi tillåter ett antal ståndpunkter och att vi alltid har en viss förförståelse av det vi vill undersöka. LÄS MER