Sökning: "en utveckling av copingstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden en utveckling av copingstrategier.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jolina Green; Frida Marthinsson; [2020]
  Nyckelord :a development of coping strategies; a sense of security; an uncertain future; breast cancer; care relationship; comprehensive view; experience; health; life world; loneliness; meaning and context; nurse; women; bröstcancer; en känsla av trygghet; en oviss framtid; en utveckling av copingstrategier; ensamhet; helhetssyn; hälsa; kvinnor; livsvärld; mening och sammanhang; sjuksköterska; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att insjukna i bröstcancer påverkar hela individens livsvärld, vilket ställer höga krav på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det behövs fler studier som visar hur dessa individer upplever sin situation. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Svenska elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en dubbel karriär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Markus Enoksson; Albin Werner; [2020]
  Nyckelord :Barriers; career transition model; challenges; coping strategies; higher studies; holistic athletic career model; resources; copingstrategier; hinder; holistiska karriärutvecklingsmodellen; högre studier; karriärövergångsmodellen; resurser; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska svenska elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en dubbel karriär i övergången till högre studier. I studien deltog 8 intervjupersoner, kvinnor i åldrarna 19–29 (M=25, SD=3.25) där samtliga deltagare har erfarenhet av att kombinera elitgolf och högre studier. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas erfarenheter av att leva med cancer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :John Söderblom; Johan Moon-On; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Health; Experiences; Young adults; Cancer; Hälsa; Erfarenheter; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer drabbar människor i alla delar av livet, frekvensen ökar bland äldre men även barn och unga drabbas. Unga vuxna är en definition på individer i åldrarna 18-30 år. Detta åldersspann kantas ofta av stora förändringar hos individen. LÄS MER

 4. 4. ” Ett liv slocknar medan ett annat räddas” - Operationssjuksköterskors upplevelser i samband med organdonationsoperationer med hjärndöd donator

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Tomsa Cecilia; [2018]
  Nyckelord :operationssjuksköterskor; organdonation; upplevelser; hjärndöd donator;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har organdonation genomgått en snabb utveckling. Tack vare utvecklade operationsmetoder samt ny avancerad teknik har fler människoliv kunnat räddas.I sin profession strävar operationssjuksköterskor för att bevara patientens autonomi, integritet och värdighet. LÄS MER

 5. 5. Copingstrategier för att bevara psykosocial hälsa för närstående som vårdar patienter med cancersjukdom : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Engström; Cecilia Hanquist; [2018]
  Nyckelord :family caregiver; informal caregiver; coping strategies; cancer; psychosocial health; familjevårdgivare; informell vårdgivare; copingstrategier; cancer; psykosocial hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minst var tredje person kommer under sin livstid att få en cancerdiagnos. Närstående till dessa personer kommer att spela en central roll i vårdandet. Att som närstående vårda beskrivs ofta som en stressande situation med psykiska och fysiska påfrestningar. LÄS MER