Sökning: "enabling factors"

Visar resultat 11 - 15 av 229 uppsatser innehållade orden enabling factors.

 1. 11. Rebrandingprocessen i ett småföretag : En fallstudie av ett svenskttextilföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tintin Lundgren; Anna Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Rebranding; Brand; Small Enterprises; Brand Communication; Rebranding; Varumärke; Småföretag; Varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : I takt med teknologisk utveckling och alltmer homogena produkter ökar konkurrensen mellan företag. Företag satsar på att bygga ett starkt varumärke eftersom detta kan bidra till differentiering samt konkurrenskraft. LÄS MER

 2. 12. Samverkan vid psykisk ohälsa bland barn och ungdomar : - En kvalitativ studie kring samverkan mellan BUP, socialtjänsten och skolan gällande barn och unga som lider av psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Sofie Lönsted; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; social services; child and adolescent psychiatry; school counselors; new institutional theory; domain claims; Samverkan; socialtjänst; BUP; skolkuratorer; nyinstitutionell teori; domänanspråk.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur samverkan ser ut mellan skola, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt socialtjänsten i arbetet med att hjälpa barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år som lider av psykisk ohälsa. Studien grundar sig i sex stycken semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare från socialtjänsten samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 3. 13. Communi(ty)cating Climate Change-A qualitative analysis of the zero waste movement in Cologne

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jo Anna Kurzner; [2018]
  Nyckelord :qualitative content analysis; zero waste movement; climate change; pro-environmental behavior; media influence; community engagement;

  Sammanfattning : This research analyzes the zero waste movement in Cologne, Germany, aiming to find out how media and communication influence pro-environmental (consumer) behavior of an already environmentally aware target audience. A special focus lies on what dominant channels and mediums are used as well as what role social media influencers play. LÄS MER

 4. 14. Kultur och landsbygd : civilsamhällets roll för ett lokalt kulturliv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Johnson; [2018]
  Nyckelord :civilsamhälle; kultur; social tillit; kommun; samverkan; mellanhänder;

  Sammanfattning : Hur skapas kultur i en liten landsbygdskommun, och vilken roll har civilsamhället för det lokala kulturlivet? Det är frågorna som behandlas i denna kandidatuppsats i ämnet landsbygdsutveckling. För att söka förståelse för dessa frågor har en kvalitativ intervjustudie gjorts med aktörer och personer som på olika sätt är involverande i det lokala kulturlivet i Bräcke kommun i östra Jämtland. LÄS MER

 5. 15. The perceived role of trust as one of the factors enabling interorganisational collaboration: A case study of Partnership Skåne

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emily Corcoran; Andrew Poole; [2018]
  Nyckelord :Interorganisational collaboration; Interorganisational trust; Complexity;

  Sammanfattning : Using migration as an example of a complex social challenge this thesis principally asked how those working in a complex interorganisational collaboration perceived the role of interorganisational trust as one of the relevant enabling factors. A qualitative case study approach was employed focusing on Partnership Skåne, a social innovation addressing migration in southern Sweden. LÄS MER