Sökning: "end-of-life music"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden end-of-life music.

 1. 1. Musik som tröst : En studie om betydelsen av musik vid avsked och sorgearbete

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Marianne Viper; [2019]
  Nyckelord :farewell; hermeneutics; qualitative method; interpretation of life; end-of-life music; music therapy; the grieving process; consolation; avsked; hermeneutik; kvalitativ metod; livstolkning; musik i livets slutskede; musikterapi; sorgeprocess; tröst;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utforska betydelsen av musik vid avsked hos sörjande människor. Internationell och skandinavisk forskning inom närliggande områden har i större utsträckning beaktat musikens terapeutiska och psykologiska roll. I Sverige saknas i stort sett forskning inom detta ämne. LÄS MER

 2. 2. Musikens betydelse inom palliativ- och cancervård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Björkman; Theresa Olsson; [2018]
  Nyckelord :Cancervård; Erfarenheter; Musik; Palliativ vård; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ- och cancervård är negativ påverkan på välbefinnandet vanligt förekommande. Musik har visats ha en smärtstillande, ångestreducerande och förbättrande effekt i livets slut. LÄS MER

 3. 3. Kraften av massage och musik : Betydelsen av komplementära behandlingar i palliativ omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lucas Schander; Hilda Günther-Hanssen; [2014]
  Nyckelord :Complementary therapies; massage; music; palliative care; Komplementära behandlingar; massage; musik; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : De flesta personer i livets slutskede behöver palliativ omvårdnad före döden. Farmakologisk symtomlindring är den vanligaste behandlingen, dock medför detta flera biverkningar.  ntresset av komplementära behandlingar har ökat och både musik och massage kan påverka fysiologiska och psykologiska aspekter. LÄS MER

 4. 4. Komplementära smärtlindringsmetoder inom palliativ vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Charlotte Odin; Marie Magnusson; [2014]
  Nyckelord :complementary therapies; palliative care; suffering; pain; komplementära smärtlindringsmetoder; lidande; palliativ vård; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund; Många patienter inom palliativ vård lider av svår smärta. Ofta ger den farmakologiska behandlingen inte tillräklig smärtlindring vilket har lett till ett ökat intresse för komplementära smärtlindringsmetoder inom palliativ vård. Syfte; Att beskriva effekten av komplementära smärtlindringsmetoder inom palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. Musik i palliativ vård : en intervjustudie med vårdpersonal

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elisabeth Marklund; [2013]
  Nyckelord :palliative care; ethics; death; end of life; existential questions; end of life; music therapy; hospice; palliativ vård; etik; död; livets slutskede; existentiella frågor; musikterapi; hospice;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka om musik används i palliativ vård i Sverige och hur det i så fall beskrivs, motiveras och dokumenteras. Det är en kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk förståelseansats. LÄS MER