Sökning: "energiberäkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet energiberäkningar.

 1. 1. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkansbedömning av energieffektiva lösningar för byggnader - Jämförelse av klimatpåverkan från olika isoleringsmaterial och energisystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Görman; Madeleine Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Bokförings-LCA; konsekvens-LCA; energisystemanalys; marginaldata; klimatpåverkan från isolering; Tidstegsmetoden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens samhälle står inför en stor klimatutmaning vilket ställer höga krav på alla branscher, inte minst bygg- och fastighetsbranschen. Byggnader och lokaler står idag för en tredjedel av Sveriges energianvändningen där 60 % går till uppvärmning. LÄS MER

 3. 3. Vägen till en rätt normaliserad byggnad - En studie av två normaliseringsmetoder för fastställande av en byggnads energianvändning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Veronika Smisovska; [2019]
  Nyckelord :normalisering; energianvändning; energiberäkning; byggnad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Normalisering av en byggnads energianvändning med avseende på verksamhetstypen (brukarnas energibruk) och klimat genomförs för att byggnadens energiprestanda ska vara jämförbar med andra byggnader samt för att verifiera att ställda energikrav uppfylls. Metoder för normalisering utarbetades som följd av införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda. LÄS MER

 4. 4. Energiberäkningar på unikt lågenergihus : Beräkningar av elenergibehov, tankar kring självförsörjning och frågor om klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Eklund; [2019]
  Nyckelord :Energiteknik; passivhus; lågenergihus; energiberäkningar; energibehov; fastighetsenergi; hushållsenergi; självförsörjning; rundbalshuset; solceller; energilagring; ekologiskt byggande;

  Sammanfattning : För drygt två år sedan började Laura och Erik Vidje att bygga sitt eget hus i utkanten av Umeå. Det här byggprojektet skulle senare visa sig bli ett unikt och uppmärksammat projekt med många involverade och intresserade parter. LÄS MER

 5. 5. Känslighetsanalys vid energiberäkningar : Analys och tillämpning av metoder för känslighetsanalys av osäkra parametrar vid energiberäkningar i IDA ICE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Sensitivity analysis; IDA ICE; Energy calculations; Känslighetsanalys; IDA ICE; Energiberäkningar;

  Sammanfattning : Det blir allt viktigare att bygga energieffektivt och EU:s direktiv om energiprestanda har gjort att hårdare krav har införts i Boverkets byggregler (BBR). Detta har gjort att högre krav ställs på noggrannheten vid energiberäkningar i projekteringsfasen av ett byggprojekt. LÄS MER