Sökning: "energiberäkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet energiberäkningar.

 1. 1. Vädringsvanor och energiberäkningar : En enkätstudie kring vädringsvanor och dess påverkan på energiberäkningar i bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Adrian Cerps; Samuel Bergvall; [2020]
  Nyckelord :Vädring; Beteende; Energiberäkningar; Energiförluster; Beteendemönster; Vanor; Inomhusklimat; Luftflöde; Ventilation; FTX-system; F-system;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen kring vädringsrelaterade beteenden i Sverige samt illustrera vad det har för betydelse för energianvändningen. Ge-nom att samla in enkätsvar från hushåll över hela Sverige samt beräkna ener-giförluster från dessa svar tas förslag fram på vädringstillägg för olika bo-stadstyper. LÄS MER

 2. 2. Odla med returvärme : Tillvaratagandet av returvärme för uppvärmning av en odlingsenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Johan Reimhagen; [2020]
  Nyckelord :Residual heat; Cultivation; Simulation; Return flow; Sustainability; Exergy; Restvärme; Odling; Simulering; Returledning; Hållbarhet; Exergi;

  Sammanfattning : Norrbotten är ett län med stora ytor och en liten befolkning. Regionen är dock långt ifrån att vara självförsörjande på livsmedel. Detta beror till stor del på det karga klimatet som inte tillåter god skörd av många stapelvaror. Detta förvärras av att det finns ett ointresse att producera livsmedel hos befolkningen i övrigt. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering i befintlig bebyggelse utifrån ett CO2-perspektiv : En studie av flerbostadshus från miljonprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Nelly Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Apartment buildings; Million Programme; Energy efficiency; Energy measures; CO2-perspective; CO2-payback; Emission factor; Flerbostadshus; Miljonprogrammet; Energieffektivisering; Energiåtgärder; CO2-perspektiv; CO2-payback; Emissionsfaktor;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads- och servicesektorn för cirka 40 % av landets totala energianvändning. Byggnader äldre än 30 år har ofta en god energibesparingspotential och energieffektivisering av dessa byggnader kan bidra till att uppnå energi- och miljömålen. LÄS MER

 4. 4. Energiberäkningar, energiuppföljningar och systemlösningar : Skanskas flerbostadshus i Stockholmsområdet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Anthony Haddad; [2020]
  Nyckelord :Energy calculation; Energy use; Deviation; Energiberäkning; Energianvändning; Avvikelse;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att analysera avvikelser mellan beräknad och uppmätt energianvändning för ett antal flerbostadshus i Stockholm. Detta är ett ämne som har uppmärksammats av myndigheter och företag, samtidigt som att energikraven blir ständigt tuffare. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkansbedömning av energieffektiva lösningar för byggnader - Jämförelse av klimatpåverkan från olika isoleringsmaterial och energisystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Görman; Madeleine Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Bokförings-LCA; konsekvens-LCA; energisystemanalys; marginaldata; klimatpåverkan från isolering; Tidstegsmetoden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens samhälle står inför en stor klimatutmaning vilket ställer höga krav på alla branscher, inte minst bygg- och fastighetsbranschen. Byggnader och lokaler står idag för en tredjedel av Sveriges energianvändningen där 60 % går till uppvärmning. LÄS MER