Sökning: "energiförbrukning i småhus"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden energiförbrukning i småhus.

 1. 1. Utveckling av arketypbyggnader i Visby : Kategorisering med hjälp av energideklarationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Sofia Holck Clausen; Thilda Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Kategorisering; Visby; UBEM; Arketypbyggnad; Energideklaration; Energikartläggning; Byggnadsbestånd;

  Sammanfattning : This project aims to contribute to the energy mapping of Visby’s building stock. Using energy performance certificates data, the building stock can be categorized after defining energy related parameters. From every category, an archetype building is developed from the mean value of interesting parameters in each group. LÄS MER

 2. 2. Isoleringsmaterials påverkan på LCA och LCC i prefabricerade småhus

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Steve Georges; Oskar Larsson; [2020]
  Nyckelord :LCA; LCC; Insulation; LCA; LCC; Isolering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka huruvida olika isoleringsmaterial inom byggsektorn påverkar CO2-utsläppen, kostnaden och köldbryggor i småhus. Detta utfördes för att belysa vilka effekter det medföra kortsiktigt och långsiktigt för både byggföretagen samt för klimatet. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av konventionella småhus till passivhus : En studie med analys av livscykelkostnader, förändring av boendekvaliteter och ett förslag till en alternativ utformning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Carlsson; Victoria Sörebö; [2018]
  Nyckelord :Low energy building; passive house; energy efficient building; life cycle cost analysis; sustainable buildings; low energy buildings in the subarctic climate; living qualities; architectural quality; buildings design.; lågenergihus; passivhus; energieffektivt byggande; livscykelkostnadsanalys; hållbart byggande; lågenergihus i subarktiskt klimat; boendekvaliteter; arkitektonisk kvalitet; kvalitet i bostaden; bostadsutformning.;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna blir allt mer omfattande i takt med att jordens befolkning ökar. Den negativa miljöpåverkan bottnar till stor del i användandet av råvaror och energiförbrukning vid skapandet av materiella ting. Enligt energimyndigheten (2015) står byggsektorn för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning. LÄS MER

 4. 4. A lika fint som G? : En studie av energiprestandas samvariation med svenska småhuspriser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Clara Engman; [2017]
  Nyckelord :Hedonisk pristeori; Energiprestanda; Småhus;

  Sammanfattning : Då byggnadssektorn står för cirka 40 procent av all energiförbrukning i EU har krav på energideklaration och energiklassificering av byggnader implementerats bland medlemsländerna. Idag är dock knappt en femtedel av Sveriges småhus lågenergibostäder. LÄS MER

 5. 5. Sänkt energiförbrukning med byte av energisystem eller energieffektivisering : Ekonomisk analys av fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepump i äldre fastigheter kontra energieffektiviseringsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Elin Westerberg; [2017]
  Nyckelord :District heating; heat pumps; energy efficiency; energy-consumption; multi-family houses; real estate; economic analysis; Life Cycle Cost; payback.; Fjärrvärme; bergvärmepump; luft-vatten värmepump; energisystem; flerbostadshus; fastighet; ekonomisk analys; återbetalningstid; teknisk livslängd; payback-metoden; livscykelkostnad; energieffektivisering.;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet för flerbostadshus i Sverige och dess konkurrent är värmepumparna som blivit allt mer effektiva och fått en bättre slagkraft på marknaden. Samtidigt har regeringen satt upp 2020 målen, för att sänka och förbättra Sveriges energianvändning. LÄS MER