Sökning: "energiförbrukning sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden energiförbrukning sverige.

 1. 1. Predicting PV self-consumption in villas with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FABIAN GALLI; [2021]
  Nyckelord :Self-Consumption; photovoltaics; machine learning; solar energy; Random Forest; K-nearest neighbor; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linear regression; prediction; Egenanvändning; photovoltaics; maskininlärning; solenergi; Random Forest; K-nearest neighbors; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linjär regression; data-förutsägelse;

  Sammanfattning : In Sweden, there is a strong and growing interest in solar power. In recent years, photovoltaic (PV) system installations have increased dramatically and a large part are distributed grid connected PV systems i.e. rooftop installations. LÄS MER

 2. 2. Orlistat : Viktminskning med orlistat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sliva Hajo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Fetma är en sjukdom då kroppen har lagrat för mycket fett. Det kan bero på olika orsaker och en vanlig orsak är att kroppens energiintag är större än kroppens energiförbrukning och då kan överskottsenergin lagras som fett. LÄS MER

 3. 3. Utvärderingsmetod av transportalternativ till komplexa anläggningar : En fallstudie på Svensk Kärnbränslehantering AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jesper Hallenborg; Hugo Häll; [2021]
  Nyckelord :Deposition; Transport; Cost; Energy consumption; Time; Carrying capacity; Deponering; Transport; Kostnad; Energiförbrukning; Tid; Lastkapacitet;

  Sammanfattning : I vårt samhälle idag finns ett större energibehov än någonsin förr. För att förse detta energibehov har vi i Sverige en mängd olika sorters kraftverk. Alla sorters energikraftverk har sina nackdelar och fördelar. För just kärnkraftverk är en stor nackdel det radioaktiva avfallet som uppstår vid energiproduktion. LÄS MER

 4. 4. Removal of pharmaceutical residues from wastewater by oxidation with ozone

  Master-uppsats, KTH/Resursåtervinning

  Författare :Frida Söderström; [2021]
  Nyckelord :ozonation; adsorption; pollutants; pharmaceuticals; wastewater; ozonering; adsorption; föroreningar; läkemedel; vattenrening;

  Sammanfattning : Avloppsreningsanläggningar är idag utformade för att rena bort föroreningar i form av organiskt material, suspenderade fasta ämnen och växtnäringsämnen (exempelvis fosfater och nitrater). Myndighet i Sverige har satt upp restriktioner och lagar gällande hur mycket av de olika föroreningarna som det är okej att utgående vatten innehåller. LÄS MER

 5. 5. Värmeförluster och energibesparing till följd av bassängtäckning för utomhusbassänger : Heat losses and energy savings due to pool coverage for outdoor pools

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mark Shafti; [2021]
  Nyckelord :Bassängtäckning;

  Sammanfattning : Sammanfattning I Sverige finns det cirka 450 offentliga badanläggningar varav flera av dem har utomhusbassänger med hög energiförbrukning. Energiförbrukningen är i genomsnitt 403 kWh per m² bassängarea, år. LÄS MER