Sökning: "energisignatur"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet energisignatur.

 1. 1. Energiutvärdering av Undervisningshuset på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm : Uppföljning av energianvändning medelst normalårskorrigering

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Malin Pehrs; Lina Hjort; [2020]
  Nyckelord :energy use in buildings; energy signature; degree days; standard year correction; Undervisningshuset​; byggnadens energianvändning; energisignatur; graddagar; normalårskorrigering; Undervisningshuset;

  Sammanfattning : Bostad- och servicesektorn står för cirka 40 % av den totala årliga energianvändningen i Sverige. För nybyggda hus med ambitiösa miljökrav, såsom objektet för denna studie, är en viktig del i hållbarhetsarbetet uppföljning och feedback av energianvändningen för att illustrera sambandet mellan ambition och faktiskt resultat. LÄS MER

 2. 2. Beräkning av potentialen för styrning av värmelaster i enskilda byggnader : Utveckling av en metod som baseras på historisk elanvändning och utomhustemperatur

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Anton Sjökvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige ställs allt större effektrelaterade krav på både distribution och produktion av el, krav som förväntas öka i framtiden. Genom att kunderna är flexibla i sin efterfrågan kan den effekt som elsystemet är dimensionerat för minskas, vilket sänker kostnaderna för investeringar i bland annat elnät och spetslast. LÄS MER

 3. 3. Framställning av energisignaturer för byggnader i Umeå kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johan Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :energiteknik; energisignaturer; byggnadsteknik; energiprestanda;

  Sammanfattning : För att kunna nå de energimål som sätts upp inför framtiden måste Umeå kommun aktivt jobba för att ständigt förbättra nuvarande energiläge. För att uppnå målet ingår Umeå kommun i ett EU-projekt som heter E-lighthouse, där de jobbar mot energieffektivisering. LÄS MER

 4. 4. Modellering av energisignatur för flerbostadshus : En studie över möjligheter och begränsningar med olika sätt att beräkna energianvändning, baserad på energianvändning i sex hus belägna i Linköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Max Wahlqvist; [2018]
  Nyckelord :Energy signature; Energisignatur; linjär regression; flerbostadshus; determinationskoefficienten; klimatförändringen;

  Sammanfattning : This thesis is conducted within the project of categorizing the building stock in Sweden, which is a part of the research program Spara and bevara initiated by the Swedish Energy Agency. Categorizing the building stock is done to find typical buildings of which to analyze for energy efficiency measures. LÄS MER

 5. 5. Värmereglering utifrån byggnadens tidskonstant i en värmetrög fastighet : Prognostiseringar utav värmeenergianvändningen och dess ekonomiska kostnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Petter Berner Wik; [2018]
  Nyckelord :heat load control; capacity price; energy signature; thermal inertia of buildings; thermal time constant; district heating; värmelaststyrning; kapacitetspris; energisignatur; fastighetens värmetröghet; termiska tidskonstanten; fjärrvärme;

  Sammanfattning : För att pådriva utvecklingen mot ett mer hållbart Gävle kommer Gävle Energi AB implementera en ny säsongsbaserad kapacitetsmodell ifrån årsskiftet 2019. Som ska skapa ekonomiska incitament för energieffektivisering i fastigheter inom Gävles fjärrvärmenät. LÄS MER