Sökning: "energy conservation measures"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden energy conservation measures.

 1. 1. Hållbarkonvertering av industrifastigheter - För ökad bostadsproduktion, arkitektoniskt bevarande och integrerade städer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Anna Nymo; [2018]
  Nyckelord :konvertering; industrifastigheter; bevarande; norra sorgenfri; arkitekturhistoria; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Between 2017 and 2025 Sweden is in need of an additional 600 000 homes to supply the current widespread shortage of housing. At the same time, this addition should preferably take place without taking new land in use. One way to densify effectively is to use existing industrial facilities in central locations. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av miljonprogrammet i samband med våningspåbyggnad : Energisimulering i IDA ICE

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Pola Aziz; Kelvin Huynh; [2018]
  Nyckelord :BBR; PBL; IDA ICE; energy; FTX-system; FX-system; solar panels; renovation; story extension; extension; reconstruction; million program; energy; energy requirements; energy performance; energy saving measures; BBR; PBL; IDA ICE; energy; FTX-system; FX-system; solar panels; renovation; story extension; extension; reconstruction; million program; energy; energy requirements; energy performance; energy saving measures;

  Sammanfattning : En stor del av alla bostäder som byggdes mellan 1965-1974 brukar betecknas miljonprogrammet. Efter 40-50 års förbrukning har byggnaderna uppnått sin tekniska livslängd och är därför i behov av renovering. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av typhus inför EUs Nära-nollenergikrav 2021 : En undersökning om hur ett typhus kan anpassas inför Nära-Nollenergikrav som införs 2021

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Katz; [2018]
  Nyckelord :NNE; Nära-nollenergi; Near-zero emission requirement; energihushållning; boverket; EU;

  Sammanfattning : With the EU's introduction of Near-zero energy requirements to be implemented in all member states by 2021, the construction sector faces a challenge in which all new building constructions are receiving tightened demands for energy conservation. In the latest edition of Boverkets Byggregler, Boverket, the Swedish National Board of Housing, has revised the energy conservation section as the first of two steps in the introduction of the Near-zero energy requirement in Sweden, where the method of calculating energy consumption is renewed and primary energy aspects are now being considered. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av äldre flerbostadshus : En analys av energisparande åtgärder i 50-talsflerbostadshus klimatskal, ställd mot deras kostnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Malin Norell Arlid; [2018]
  Nyckelord :Energy refurbishment; energy conservation; energy conservation measures; buildings; multifamily buildings; old multifamily houses; building envelope; additional insulation; change of windows; weather stripping; energy simulation; IDA ICE; life cycle cost; life cycle cost analysis; LCC; Energieffektivisering; energisparande åtgärder; byggnader; flerbostadshus; äldre flerbostadshus; 50-talshus; 50-talsflerbostadshus; klimatskal; klimatskärm; tilläggsisolering; fönsterbyte; tätning; energisimulering; IDA ICE; livscykelkostnad; livscykelkostnadsanalys; LCC;

  Sammanfattning : Äldre flerbostadshus står för en stor del av Sveriges totala energianvändning som behöver sänkas föratt minska klimatpåverkan och klara regeringsmålet om effektivare energianvändning. Examensarbetets syfte är därför att bidra till en ökad kunskap om energieffektivisering genom åtgärder i äldre byggnaders klimatskärm, och om hur åtgärder kan värderas genom energisimulering och livscykelkostnadsanalys. LÄS MER

 5. 5. Energieffektiviseringar i byggnader med bevarandevärde : Regelverk, praktisk tillämpning och konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :AnnaMaria Albért; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The housing and services sector in Sweden consumes 40 % of thetotal energy use. To reach sustainable development goals existingbuildings must be energy efficient. The potential for energyefficiency is in conflict with cultural goals. Uppsalahem is areal-estate company affected by this conflict. LÄS MER