Sökning: "energy conservation measures"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden energy conservation measures.

 1. 1. Hållbarkonvertering av industrifastigheter - För ökad bostadsproduktion, arkitektoniskt bevarande och integrerade städer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Anna Nymo; [2018]
  Nyckelord :konvertering; industrifastigheter; bevarande; norra sorgenfri; arkitekturhistoria; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Between 2017 and 2025 Sweden is in need of an additional 600 000 homes to supply the current widespread shortage of housing. At the same time, this addition should preferably take place without taking new land in use. One way to densify effectively is to use existing industrial facilities in central locations. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av äldre flerbostadshus : En analys av energisparande åtgärder i 50-talsflerbostadshus klimatskal, ställd mot deras kostnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Malin Norell Arlid; [2018]
  Nyckelord :Energy refurbishment; energy conservation; energy conservation measures; buildings; multifamily buildings; old multifamily houses; building envelope; additional insulation; change of windows; weather stripping; energy simulation; IDA ICE; life cycle cost; life cycle cost analysis; LCC; Energieffektivisering; energisparande åtgärder; byggnader; flerbostadshus; äldre flerbostadshus; 50-talshus; 50-talsflerbostadshus; klimatskal; klimatskärm; tilläggsisolering; fönsterbyte; tätning; energisimulering; IDA ICE; livscykelkostnad; livscykelkostnadsanalys; LCC;

  Sammanfattning : Äldre flerbostadshus står för en stor del av Sveriges totala energianvändning som behöver sänkas föratt minska klimatpåverkan och klara regeringsmålet om effektivare energianvändning. Examensarbetets syfte är därför att bidra till en ökad kunskap om energieffektivisering genom åtgärder i äldre byggnaders klimatskärm, och om hur åtgärder kan värderas genom energisimulering och livscykelkostnadsanalys. LÄS MER

 3. 3. Handlingskrav trots handelskrav? - Interaktion mellan energihushållningsvillkor i verksamhetstillstånd och EU:s system för handel med utsläppsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Reutervik; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; EU-rätt; rättsvetenskap; EU ETS; Styrmedel; Energi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europeiska Unionens system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt reducera mängden växthusgaser som släpps ut av industriella verksamheter runt om i unionen. Interaktioner med andra styrmedel befaras kunna minska systemets effektivitet, därför har unionen försökt undvika sådana. LÄS MER

 4. 4. Att motivera barn och unga till klimatsmarta beteenden: En utvärdering av energibesparingsprojektet ”Energijakten” med utgångspunkt från Self-determination theory

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Johansson; [2016]
  Nyckelord :hållbar utveckling; utbildning; autonom reglering; self-determination theory; inre motivation; energibesparing; stöd; intrinsic motivation; autonomous regulation; education; sustainable development; energy conservation; support; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det kommunala projektet "Energijakten" har motiverat grundskoleelever att agera mer energibesparande. Studien undersökte även elevers upplevelse av skolans pedagogiska stöd till energibesparande beteenden. Self-determination theory användes som teoretisk utgångspunkt för studien. LÄS MER

 5. 5. Energy Renovation of an Historic Town Using Life Cycle Cost Optimization : An Assessment of Primary Energy Use and CO2 Emissions

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Vlatko Milić; [2016]
  Nyckelord :The buildings energy system; energy conservation; historic buildings; heritage values.; Byggnadens energisystem; energibesparing; historiska byggnader; kulturhistoriska värden.;

  Sammanfattning : Historic buildings, buildings built before 1945, represent a third of the total building stock in Sweden. While implementing energy efficiency measures (EEMs) on historic buildings it is important to consider heritage values. LÄS MER