Sökning: "engagemang ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden engagemang ledare.

 1. 1. ”Man fick verkligen gå emellan alla olika kategorier i ledarskapet.” : Kommunala linjechefers upplevelser under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johanna Hallin; Anna Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; organizational conditions; line managers; middle managers; public sector; crisis leadership.; Ledarskap; ledarskapsstilar; organisatoriska förutsättningar; linjechefer; mellan-chefer; offentlig sektor; krisledarskap.;

  Sammanfattning : Ledarskapet är en viktig del i att skapa framgångsrika och konkurrenskraftiga organisationer där medarbetare mår bra och kan utvecklas (Granberg, 2011). Ledaren är den som har störst inflytande över de anställda då de med hjälp av sitt beteende kan påverka hur medarbetarna tänker och agerar (Granberg, 2011; Jacobsen & Thorsvik, 2014). LÄS MER

 2. 2. Det situationsanpassade ledarskapet : En studie av det situationsanpassade ledarskapet hos första linjens operativa ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Max Eggeling; [2021]
  Nyckelord :Hersey; Blanchard; Situationalism; Det situationsanpassade ledarskapsteorin; SLT; Första linjens ledarskap; leadership; situational leadership; Hersey Blanchard; front line; operational leadership; LASI-Self;

  Sammanfattning : Denna studie av första linjens situationsanpassade ledarskap uppvisar mångalikheter mellan respondenternas beslutsfattande, nivå av anpassningsbarhet ocheffektivitetsvärdering uppmätta efter Hershey och Blanchards ledarskapsmodell(SLT-Modellen) trots deras vitt skilda verksamhetsområden med första linjensoperativa ledarskap som gemensam nämnare.Denna studie påvisar att utifrån SLT-modellen och studiens respondenter att derasledarskap i första hand inte påverkas av de varierande organisationsstrukturella,kulturella eller geografiska miljöer de verkar i, utan främst av faktorer tillhörande ensituationsanpassad och aktivitetsstyrd verksamhet under med inslag av hög stressoch risk med tydliga regelverk. LÄS MER

 3. 3. I framsätet på den agila resan : Organisationers upplevelser av det agila arbetssättet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lina Björk; [2021]
  Nyckelord :projektledning; agil; agilt arbetssätt; kommunikation; team;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska det agila arbetssättet i praktiken för att ge ökad förståelse för den agila resan. Studiens frågeställning ”vad är upplevelsen av att arbeta agilt” besvarades genom en datainsamling som utfördes med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsdriven styrning av hälso- och sjukvård : Drivkrafter till kvalitetsarbete och hur vårdens styrning kan ta vara på och förstärka dem

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Jenny Björk; [2021]
  Nyckelord :Driving forces; Motivation; Quality; Quality Improvement; Health policy; Procurement; Drivkrafter; Motivation; Kvalitet; Kvalitetsarbete; Styrning; Upphandling;

  Sammanfattning : Svensk hälso- och sjukvård är av god kvalitet men det finns också utmaningar. Forskningen identifierar utmaningar med tillgänglighet och personcentrering och det finns brist på personal. Framöver kommer det bli färre som ska försörja fler och finansieringen av hälso- och sjukvården kan påverkas. LÄS MER

 5. 5. TILLFÄLLIGA ARBETSKONTRAKT, PERMANENTA KONSEKVENSER?- Samspelet mellan tillfälligt anställda och organisationers förbättringsarbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Gabriella Gottfridsson; Weronica Fohlén; [2021]
  Nyckelord :Temporary contracts; Engagement; Continuous improvements; Tillfälliga arbetskontrakt; Engagemang; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Trots den samhälleliga utvecklingen av teknologin, digitalisering och globalisering som har resulterat i en ny modern arbetsmarknad där tillfälliga arbetskontrakt blir alltmer vanligt, finns det bristande forskning kring hur dessa arbetskontrakt påverkar organisationers förbättringsarbeten. Tidigare forskning kring tillfälliga arbetskontrakt har studerat hur engagemang kan påverka produktivitet hos en organisation ur ekonomisk synvinkel, och har genererat värdefull statistik kring forskningsområdet. LÄS MER