Sökning: "engagemang ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade orden engagemang ledarskap.

 1. 1. "Att få med alla på tåget" : En kvalitativ studie kring hur rektorer i sin ledarroll organiserar och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Ekman; Ebba Hagberg; [2024]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; rektor; förskola; pedagogisk dokumentation; kvalitet; ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra till en ökad förståelse kring hur rektorer i sin ledarroll organiserar och planlägger, samt följer upp det systematiska kvalitetsarbetet i deras verksamma förskolor. Studien är byggd på en kvalitativ forskningsmetod, där den empiriska insamlade datan består av genomförda intervjuer med rektorer. LÄS MER

 2. 2. Att leda genom barriärer : Chefers upplevelser av att hantera barriärer mot arbetsplatsdigitalisering 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elias Jägerroth Iwenstam; Kaisa Seger; [2024]
  Nyckelord :Ledarskap; Förändringsarbete; Digitalisering; Barriärer; Motstånd;

  Sammanfattning : Digitalisering är något som tagit fart de senaste decennierna och som expanderar i hög takt, i privatliv såväl som i arbetslivet och kan ses som en av de primära faktorer som leder till en omvärldsdriven förändringsprocess. Kandidatuppsatsen baseras på en kvalitativ ansats och ämnar utforska två aspekter av förändringsprocesser som drivs av digitaliseringen: hur barriärer, det vill säga motstånd, hanteras och vad de bakomliggande orsakerna kan vara till att barriärer uppstår. LÄS MER

 3. 3. Nyckelfaktorer för utveckling av demokratisk kompetens hos mellanstadieelever inom samhällskunskap: En forskningssammanställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Emma Lundblad; Sandra Thelin; [2024]
  Nyckelord :democracy; democratic classroom; elementary school; middle school; student influence; demokrati; demokratiska arbetssätt; demokratisk undervisningsmetod; demokratiskt medborgarskap; demokratiuppdrag; lärare; mellanstadiet; samhällskunskap; SO; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Detta arbete utforskar utvecklingen av demokratisk kompetens hos mellanstadieelever inom samhällskunskap. Studiens syfte är att ge lärare en fördjupad förståelse för praktisk implementering av demokratiuppdraget, en central aspekt i den aktuella läroplanen för grundskolan (Lgr 22). LÄS MER

 4. 4. Engagerad i engagemanget; En analys av hur Intern Employer Branding och Transformativt Ledarskap främjar medarbetarnas engagemang, förklarat ur Social Exchange Theory

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eneo Cela; [2024]
  Nyckelord :Intern employer branding; transformativt ledarskap; Social Exchange Theory; medarbetarengagemang; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien identifierar och analyserar sambandet mellan intern employer branding (IEB), transformativt ledarskap och Social Exchange Theory (SET), samt hur dessa arbetar för att öka medarbetarnas engagemang inom en organisation som arbetar med rekrytering och bemanning. Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsansats, med insamlad data från semistrukturerade intervjuer med både medarbetare och ledningen för att få en mångfaldig, övergripande uppfattning om organisationens engagemang. LÄS MER

 5. 5. Distansarbete hos offentliga tjänstemän : en kvalitativ studie om motivation och engagemang hos offentliga tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rana Alokla; Minna Larsson; [2024]
  Nyckelord :offentlig tjänsteman; offentligt etos; motivation; engagemang; distansarbete;

  Sammanfattning : Offentliga tjänstemän företräder förvaltningarna/myndigheterna de arbetar på och har ett ansvar för att upprätthålla ett högt förtroende hos allmänheten. Sedan distansarbete ökat i de offentliga förvaltningarna/myndigheterna upplever en del chefer att det blir svårare att leda, att deras insyn i personalens prestationer minskat. LÄS MER