Sökning: "engelska som främmande språk"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden engelska som främmande språk.

 1. 1. Interkulturalitet... jag säger pass på den : En intervjustudie om interkulturalitet och värdegrundsfrågor i engelskämnet för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nazlie Maksuti; Alva Virén; [2022]
  Nyckelord :Engelskundervisning; engelska som främmande språk; kultur; interkulturalitet; tolerans; årskurs 4–6; Sverige.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur de deltagande lärarna för årskurs 4–6 i Sverige behandlar interkulturalitet i engelskundervisningen för att bidra till utvecklingen av elevernas förmåga att delta på ett adekvat sätt i det globaliserade samhället. I och med engelskans unika roll i samhället och att vi människor stöter på kulturella olikheter ville vi synliggöra engelskämnets potential enligt de deltagande lärarna för att motverka främlingsfientlighetens konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Språkängslan hos grundskoleelever som läser engelska som främmande språk : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lynn Cafferky; Josefin Johnsson; [2022]
  Nyckelord :språkängslan; främmandespråksinlärning; engelska; grundskola;

  Sammanfattning : Vikten av att utveckla engelskkunskaper betonas såväl i de övergripande målen och riktlinjerna i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, som i kursplanen för engelskämnet (Lgr 11 2019). Forskarna Horwitz, Horwitz och Cope (1986) har identifierat en situationsspecifik typ av språkängslan vid inlärning av främmande språk, främmandespråkängslan, vilket kan beskrivas utifrån de tre typerna kommunikationsoro, testängslan samt rädsla för negativ utvärdering. LÄS MER

 3. 3. Dramatisering som pedagogiskt verktyg : En kvalitativ studie om effekten av dramatiseringar i engelskundervisningen i grundskolans årskurser 1 till 3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emilia Kemling; [2022]
  Nyckelord :EFL; estetiska lärprocesser; fenomenologisk metod; processdrama;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på hur drama upplevs i engelskundervisningen i grundskolans årkurser 1 till 3. Studien gjordes kvalitativt där data samlades in via intervjuer och webbaserade enkäter. Tyngdpunkten i studien var att ta reda på hur lärare uppfattar och tolkar drama i relation till EFL-undervisning. LÄS MER

 4. 4. Elever i språklig sårbarhet och en tillgängliggörande engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Frida Mattsson; Frida Oskarsson; [2022]
  Nyckelord :anpassningar; engelskundervisning; explicit inlärning; implicit inlärning; språklig sårbarhet; stödstrukturer; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Barn i språkliga svårigheter kan ha svårt att lära sig ett främmande språk, i synnerhet engelska med sin djupa ortografi. De kan stöta på dessa hinder utifrån svårigheter på sitt modersmål. Samtidigt är problemet att det finns för lite tid för inlärning, tiden för engelskundervisning är begränsad i skolan. LÄS MER

 5. 5. Teaching English via Fiction : A phenomenographic study of teachers’ perceptions about using fiction to teach English

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Edith Anyim Fon; [2022]
  Nyckelord :Fiction; digital fiction; texts; multimodal texts; and contexts; teaching methods; EFL.; Fiktion; digital fiktion; texter; multimodala texter och sammanhang; undervisningsmetoder; engelska som främmande språk.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and identify the different ways in which secondary and upper secondary school teachers perceive the use of fiction to teach English as well as their beliefs about the outcome or benefits of doing so. Five secondary and upper secondary school teachers in Sweden who teach English as a foreign language were interviewed about how they use fiction to teach English. LÄS MER