Sökning: "engelsktalande länder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden engelsktalande länder.

 1. 1. Är England och USA de enda engelsktalande länderna? En läromedelsanalys av engelska läroböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Schols; Isabelle Frank; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; eurocentrism; engelska; årskurs 4–6; länders framställning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att i förhållande till eurocentrismen undersöka vilka engelsktalande länder som representeras samt hur de länderna framställs i läroböcker för ämnet engelska för årskurs 4–6. I studien har två frågeställningar besvarats vilka var: Vilka länder finns representerade i läroböckerna? och Hur framställs länderna i läroböckerna? Den teoretiska utgångspunkten för studien har utgått från teorier om eurocentrism. LÄS MER

 2. 2. Lived Experiences of a High-Status Language in a Low-Status Medium : Swedish Bilingual Students’ Investment in English Mother Tongue Instruction

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Scarlett Mannish; [2019]
  Nyckelord :Cultural Capita; Language Hegemony; Investment; Lived Experiences; Monoglossic Practices; Mother Tongue Instruction; Third Space;

  Sammanfattning : Sweden is one of few countries offering mother tongue instruction (MTI) to students in compulsory education with a native language other than Swedish. Traditionally research has focussed on the benefits of MTI as a space for the development of minority languages despite the logistical and ideological hindrances in execution that have resulted in the subject’s low status. LÄS MER

 3. 3. Det onda, det goda och de Andra. : En granskning av läroboken Happy för grundskolans senare år.

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anneli Nilsson; [2014]
  Nyckelord :granskning lärobok; normkritiskt synsätt; engelska; bild; värdegrund; normer;

  Sammanfattning : En fallstudie där en serie läroböcker i engelska för grundskolans senare år har granskats med syfte att upptäcka vilka normer och värderingar som förmedlas genom bilder och hur det förhåller sig till läroplanen, Lgr 11. Vidare undersöktes det hur engelsktalande länder representerades genom bilder för att avgöra om kurmålen i engelska gällande kultur, möts. LÄS MER

 4. 4. "Shit vad crazy" : Ungdomars syn på kodväxling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Julia Larsson; Fredrik Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Sociolingvistik; Koder; språk;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de svar som gavs av de ungdomar som deltagit i studien angående kodväxling, en form av språkblandning. En förutsättning för att den här typen av språkblandning kan ske är att talaren erhåller en tvåspråkighet där det ena språket är mer dominant än det andra. LÄS MER

 5. 5. Communicating Culture : Can cultural studies, from a social constructivist perspective, enhance students' communicative competence?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Linda Harju; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka om kulturstudier kan öka den kommunikativa förmågan, sett ur ett social konstruktivistiskt perspektiv. Frågeställningarna är som följer: Är kulturstudier integrerat i engelska 5 kursen? Finns det en relation mellan kunskap om kultur i engelsktalande områden och länder och kommunikativ kompetens? Anser eleverna själva att kunskap om kultur ökar deras kommunikativa kompetens? Vald metod är kvalitativ intervju samt innehållsanalys av ämnesplanen för engelska 5. LÄS MER