Sökning: "engelskundervisning."

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet engelskundervisning..

 1. 1. Transspråkande i engelskundervisning i årskurs 7 : En studie utifrån elevers och lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Tracy Langedyk-Åberg; [2023]
  Nyckelord :Transspråkande; Translanguaging; Language; English; ESL; EFL;

  Sammanfattning : Until recently, teaching strategies for language acquisition have been dominated by a monolingual approach, to teach a language through only the use of the target language. However, another approach, translanguaging (or transspråkande), is drawing increasing attention from both researchers and teachers. LÄS MER

 2. 2. Läromedel i engelskundervisningen och det används som ett verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Anton Westling; Olivia Westh; [2023]
  Nyckelord :Engelskundervisning; kommunikativ kompetens; lärarinverkan; läromedel och verktyg.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på lärare och hur de använder läromedel som ett verktyg i engelskundervisningen. Syftet är att få en djupare förståelse för hur lärare använder läromedel och läromedel som verktyg i engelskundervisningen för årskurs 2-3 i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Man ska plocka dem direkt! : Kommunikativa undervisningsmetoder i två lärares engelskundervisning i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elizabeth Logrén; [2023]
  Nyckelord :Primary school years 4–6; English subject; communicative competence; teaching; Communicative Language Teaching; Sweden; Grundlärare årskurs 4–6; engelskämnet; kommunikativ kompetens; undervisning; Communicative Language Teaching; Sverige;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på huruvida undervisningsmetoder för att utveckla elevernas muntliga, kommunikativa förmågor skulle vara synliga vid observationer av två lärares engelskundervisning i årskurs 4. Syftet var även att genom intervjuer få kunskap om de undervisande lärarnas syn på att utveckla elevernas förmåga att muntligt kommunicera på engelska och om deras arbetssätt innehöll aktiviteter för att främja denna utveckling. LÄS MER

 4. 4. Att högläsa eller inte högläsa, det är frågan : En kvalitativ studie av några lärares och elevers attityder till högläsning av barnlitteratur under engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zilan Alalgöz; Emma Eriksson; [2023]
  Nyckelord :högläsning på engelska; engelska som främmande språk; lågstadiet; språkutveckling; barnlitteratur; intervjustudie; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur det ser ut med högläsning ur engelsk barnlitteratur på lågstadiet, både hur och i vilken utsträckning lärare använder sig av det, vilken påverkan de ser att det har på språkutvecklingen samt hur det tas emot av elever. Studien använder sig av en metodkombination med intervjuer av lärare och ett högläsningsexperiment med efterföljande elevenkäter för att få elevernas synvinkel. LÄS MER

 5. 5. Att möta alla elever : Lärares tolkning och beskrivning av differentierad engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Differentierad undervisning; inkludering; engelskundervisning; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera hur engelsklärare i årskurs 4–6 uppfattar begreppet differentierad undervisning, samt urskilja hur begreppet förankras i undervisningen. Syftet uppnås genom att besvara frågorna om hur lärare tolkar begreppet differentierad undervisning, vad lärare anser vara viktiga kunskaper och färdigheter för att lyckas med en differentierad undervisning i engelska samt hur de deltagande lärarna beskriver sin differentierade engelskundervisning. LÄS MER