Sökning: "enhetschefer"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet enhetschefer.

 1. 1. Stöd till äldre med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie om enhetschefers erfarenheter kring stöd till äldre med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Ahlskog; Chloé Högosta; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; Elderly; Comorbidity; Gerontology; Support; Psykisk ohälsa; Äldre; Samsjuklighet; Gerontologi; Stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland äldre har ökat i samhället och är ett relativt outforskat ämne. Cirka 22 % av populationen som led av psykisk ohälsa eller beteendestörningar under 2019 var del av Sveriges äldre befolkning. Detta resulterar i ett ökat behov av stöd till äldre med psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Enhetschefens yrkesroll inom äldreomsorgen : En kvalitativ intervjustudie om enhetchefers yrkesroll inom äldreomsorgen i förhållande till New Public Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hugo Wallin van Doesburg; Li Houman; [2021]
  Nyckelord :Elderly care; unit managers; New Public Management NPM .; Äldreomsorg; enhetschefer; New Public Management hädanefter NPM ; förpappring; den dubbla verkligheten; fjärrstyrning; begreppsimperialism.;

  Sammanfattning : Background: In Swedish elderly care, New Public Management (NPM) can be identified in several different ways, for instance it has entailed changed control principles with an increased element of various standardized instruments. Another important feature is that political governance has become increasingly decentralized. LÄS MER

 3. 3. Brandsäkerhet ur hemtjänstens perspektiv : En enkätstudie med Sveriges hemtjänster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Petter Hansson; [2021]
  Nyckelord :Fire saftey for elderly; home service; individually adapted fire saftey; Brandskydd för äldre; hemtjänst; individanpassat brandskydd;

  Sammanfattning : 9 av 10 bränder där personer omkommer inträffar i bostäder, där. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är överrepresenterade. Visionen för den svenska nationella strategin för att stärka brandskyddet för individen är att “ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”. LÄS MER

 4. 4. Äldreomsorgens ledarskap under en pandemi : En kvalitativ studie om de organisatoriska förutsättningarna för ett ledarskap i kris avseende enhetschefer i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna Silver; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Huvudsyftet med studien var att granska de organisatoriska förutsättningarna för äldreomsorgens ledarskap i kommunal regi kopplat till coronakrisen. Studien har undersökt enhetschefer inom kommunal äldreomsorgs uppfattning av deras förutsättningar för ett gott ledarskap i den rådande coronakrisen. LÄS MER

 5. 5. Från barn till vuxen. Om övergångar i den psykiatriska vården

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susann Engman; Anna Nordberg; [2020-10-19]
  Nyckelord :ungdomar psykiska hälsa; övergång; vuxnas psykiska hälsa och familj;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka vårdpersonal och enhetschefers erfarenheter av över-gången för patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och genomfördes med två fokusgrupper med åtta vårdpersonal och individuella intervjuer med fyra enhetschefer. LÄS MER