Sökning: "enkät översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden enkät översättning.

 1. 1. Extraversion & självkänsla : en studie på fasettnivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Self-esteem; personality; five factor theory; big five; Självkänsla; personlighet; femfaktormodellen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase our knowledge about the correlation between personality andself-esteem. A survey containing two instruments was spread through Facebook. The first instrument was a translation of Rosenberg's self-esteem scale (RSES; Rosenberg, 1965) that measured the degree of self-rated self-esteem. LÄS MER

 2. 2. Begreppen förändring och förändringshastighet : En studie av svenska gymnasieelevers förståelse och kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Bibifatemeh Vahab Zadeh Mousavi; [2018]
  Nyckelord :Samband och förändring; förändringshastighet; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Året 2011 genomfördes en enkät om begreppen förändring och förändringshastighet på fem gymnasieskolor i Sverige. Samma år infördes rubriken "samband och förändring" under det centrala innehållet i kursplanen i, matematik, Gy11, bland annat inspirerat av PISA:s ramverk (Skolverket, 2011), och många begrepp och moment har flyttats under den här rubriken. LÄS MER

 3. 3. Psykologiska behov och samband med stress och sömnproblem - En studie om lärare utifrån Self-Determination Theory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Berg; Klara Schultz; [2018]
  Nyckelord :Psychological needs; Need frustration; Need satisfaction; Sleep; Insomnia; Teachers; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersökte samband mellan förekomst av stress och sömnproblem bland lärare i södra Sverige och tillfredsställelse respektive frustration av de psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Studien utgick från Self-determination Theory och dess underteori Basic Psychological Need Theory. LÄS MER

 4. 4. Svenska logopeders och logopedstudenters uppfattningar om kriterier för språkstörning: en jämförelse med CATALISE-projektet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Andrea Ahlfont; Liza Eiman Nilsson; [2017]
  Nyckelord :språkstörning; konsensus; kriterier; CATALISE; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studien undersökte till vilken grad svenska logopeder och logopedstudenter håller med om kriterier för språkstörning framtagna av en engelskspråkig expertpanel (CATALISE). Vidare efterforskades samstämmigheten inom gruppen samt om deltagarnas bakgrund påverkade resultaten. LÄS MER

 5. 5. Kan den interna kommunikationen inom en organisation predicera uppfyllelsen av medarbetarnas psykologiska kontrakt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :My Bergdahl; Josephine Snäll; [2017]
  Nyckelord :Psychological contract; internal communication; CSQ; Psykologiska kontraktet; intern kommunikation; CSQ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kvantitativt undersöka om och i vilken grad den interna kommunikationen (utifrån dimensionerna: personlig feedback, relationen med överordnade, delaktighet i organisationen och kommunikationsklimat) kan predicera det psykologiska kontraktet (som utgörs av förväntningar, åtaganden eller löften som uppstår mellan en anställd och arbetsgivaren). En enkät skickades till två varuhus i Mellansverige inom en internationell organisation. LÄS MER