Sökning: "enkät attityd sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden enkät attityd sjuksköterskor.

 1. 1. Kunskap om och attityder till äldres munhälsa och munvård bland olika professioner inom hemsjukvård : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Tina Coleman; [2022]
  Nyckelord :Attitude; education; elderly; health care staff; oral health; Attityd; oral hälsa; utbildning; vårdpersonal; äldre;

  Sammanfattning : En god munhälsa kan förebygga sjukdomar hos sköra äldre i ordinärt boende. Hur välinformerade vårdpersonalen i hemsjukvården är om munhälsa och tandvårdsbidrag spelar en stor roll i arbetet med att uppmärksamma äldres rätt till tandvårdsinsatser och kan vara avgörande för att förebygga orala sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder och kunskaper om smärta och smärtskattning hos barn och ungdomar inom slutenvård : En interventionsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne Fransson; Kristin Stenke; [2016]
  Nyckelord :Pain; pain measurement; children; attitudes; knowledge; Smärta; smärtskattning; barn; attityder; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att sjuksköterskor ofta underskattar barns smärta. Vid omvårdnad av barn med smärta bör självskattning vara förstahandsvalet vid smärtskattning. LÄS MER

 3. 3. Identifierbara risker vid vård av intoxikerade patienter på akutmottagningen. : En enkätstudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Ellmin; Sara Nähl; [2013]
  Nyckelord :Akutsjukvård; alkohol; intoxikation; patientrisk; triage.;

  Sammanfattning : Varje dag vårdas ett antal intoxikerade patienter på landets akutmottagningar. Av antalet akutbesök var 2-45% alkohol- och drogrelaterade. Intoxikerade patienter kan utgöra ett stort hot mot vårdpersonal på grund av intag av droger som leder till aggressivitet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors atityder till överviktiga : på en operationsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annika Dannberg; Johan Boström; [2012]
  Nyckelord :overweight; nurses; attitudes; questioner; övervikt; sjuksköterskor; attityder; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med denna deskriptiva och komparativa tvärsnittsstudie var att belysa vilka attityder tillöverviktiga patienter det fanns hos en grupp sjuksköterskor tjänstgörande på enoperationsavdelning, detta då patientgruppen överviktiga blir allt vanligare inom sjukvårdenoch patienter som genomgår överviktskirurgi opereras på den berörda avdelningen.Frågeställningarna var: Vilka attityder har sjuksköterskorna på operationsavdelningen tillöverviktiga patienter? Är det någon skillnad mellan åldersgrupperna hur de ser påpatientgruppen, yngre än 36 år, 36-50 år samt 50 år och äldre. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors egenskattade arbetstillfresställelse och kompetens inom kommunal hemsjukvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Zarins; Nina Söderlund; [2012]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; arbetsbelastning; kompetens; hemsjukvård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården skattar sin kompetens och arbetstillfredsställelse. Metod: En deskriptiv tvärsnittsstudie genomfördes med 16 deltagande där samtliga arbetade som sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården. LÄS MER