Sökning: "enkäter studenter"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden enkäter studenter.

 1. 1. Investigating the perception of distance examinations methods : Evaluation of distance examination methods and an analysis of the financial perspectives based on quantitative data

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Pilz Sonnby; Sara Samie; Pauline Knutsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the recent distance examinations at KTH were perceived by its users. The prevailing circumstances in the world as a result of COVID-19 have urgently created a need for both teaching and examination at a distance. LÄS MER

 2. 2. Attitydförändring vid penningtvättsskandal : En kvantitativ studie

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malou Holmensköld; Nathalie Paktinat; [2020]
  Nyckelord :Money laundering; scandal; banking sector; attitude change; values; self-interest; consumer loyalty; behavior.; Penningtvätt; skandal; banksektorn; attitydförändring; värderingar; egenintresse; konsumentlojalitet; beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera år har några av Sveriges största banker kritiserats under den så kallade “penningtvätts-härvan”. Media har till stor del uppmärksammat skandalen utifrån ett företagsperspektiv men desto mindre ur ett kundperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vägar till ett muntligt aktivt klassrum : En systematisk litteraturöversikt med fokus på tystlåtna elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Victor Redin; Dilan Bilge; [2020]
  Nyckelord :Oral activity; learning; fear; anxiety; shyness; pupils; teacher; school; relations; teaching methods; classroom environment; Muntlighet; lärande; rädsla; ångest; blyghet; elever; lärare; skola; relationer; undervisningsmetoder; klassrumsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med den systematiska litteraturstudien är att ge en översikt över forskning om i vilka sammanhang elever är tystlåtna och hur tystlåtenheten relateras till elevernas personliga drag och kompetenser samt om hur alla elever kan involveras i muntligt aktiva klassrum. Studien grundas i tidigare forskning som samlat in sitt material framför allt genom empiriska metoder, som intervjuer, observationer och enkäter. LÄS MER

 4. 4. Vill du bli medlem? : En kvantitativ studie om studenters köpintentioner gentemot Mälardalens studentkår.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonathan Vahlkvist; Max Gren; [2020]
  Nyckelord :Trust commitment; Mälardalens studentkår; purchase intentions; communication strategy; attitude; Förtroende; engagemang; Mälardalens studentkår; köpintentioner; kommunikationsstrategi; attityd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2020-06-07 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Jonathan Vahlkvist – (97/12/20) Max Gren – (94/02/02) Titel: Vet du ens om att jag finns? – En utredning av studentkårens marknadskommunikation. Handledare: Aswo Safari Nyckelord: Förtroende, engagemang, Mälardalens studentkår, köpintentioner, kommunikationsstrategi, attityd Frågeställning: Vilka faktorer påverkar studenters framtida köpintentioner gentemot studentkåren? Avgränsningar: Faktorer: attityd, engagemang, förtroende, kommunikationsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Konsumentuppfattning av livsmedelsbutikers sponsringsaktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Sundström; Tim Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship; sponsorship activities; marketing; grocery stores; Sponsring; sponsringsaktivitet; marknadsföring; livsmedelsbutiker;

  Sammanfattning : Denna studie är en del av ett examinerade moment i form av ett examensarbete för två studenter vid Högskolan Dalarna. Där den ena har studerat Detaljhandelsprogrammet och den andra studerat Sport Management. LÄS MER