Sökning: "enkätundersökning hemtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden enkätundersökning hemtjänst.

 1. 1. Personalinvolvering inom välfärdssektorn : En undersökande studie om personaldriven innovation inom kommunal hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joakim Bruhn-Mohlin; Jens Enbom; [2017]
  Nyckelord :Personaldriven innovation; Höginolverande innovation; Hemtjänst;

  Sammanfattning : FORSKNINGSFRÅGOR: (1) Hur stöds medarbetare för att bedriva innovativt arbete? (2) Hur skiljer sig förutsättningarna för personalinvolvering mellan kommunerna? SYFTE: Syftet med denna undersökning är att utifrån ett personaldrivet/höginvolverande perspektiv undersöka förändrings- och förbättringsprocesser, såväl som förutsättningar för innovation inom kommunal hemtjänst från en större och en mindre kommun. METOD: Datainsamlingen i detta arbete har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, såväl som en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningen om matlåda hos äldre i ordinärt boende : En kvantitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Caroline Bardh; Ida Rogne; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Den äldre befolkningen i Sverige har ökat vilket ställer högre krav på äldreomsorgen. Biologiskt åldrande kan innebära försämrat lukt- och smaksinne samt minskad aptit. Detta kan leda till ökad risk för undernäring. Det är viktigt att de äldre får måltider som de uppskattar och tycker om för att inte bli undernärda. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljö och chefsskap : En kvantitativ studie om relationen mellan ledarskap och omsorgspersonalens upplevda arbetsmiljö i Umeå kommuns hemtjänst

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sophie Rosenqvist; Niklas Willing; [2015]
  Nyckelord :arbetsmiljö chefsskap;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan upplevd arbetsmiljö och storlek på arbetsgrupp samt hur närvarande deras enhetschefer är. Tidigare forskning har visat på att ett distanserat ledarskap påverkar arbetsgruppen, upplevelse av bristande ledarstöd och svårigheter att påverka sin arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för psykosocial arbetsmiljö : - kommunal verksamhet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Charlotte Palovaara; [2015]
  Nyckelord :psychosocial work environment; demand-control-support; municipal care work; systematic work environment management; salutogenic perspective;

  Sammanfattning : Systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för anställdas välmående. Psykosocial ohälsa har ökat i arbetslivet vilket är ett stort problem för såväl samhället som för organisationer och individer som drabbas. Tidigare forskning visar att alltför stora krav, för lite kontroll och socialt stöd på arbetet kan leda till ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Stress och sömn : Upplevd allmän stress och sömn bland hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ellen Lönnbark; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att studera om det finns en signifikant korrelation mellan stress och sömn bland personalen i fem kommunala hemtjänster, samt om eventuellt samband är åldersberoende. Frågeställningarna var: finns det en signifikant korrelation mellan stress och sömn? Finns det någon skillnad i upplevd stress mellan unga vuxna och äldre vuxna? Påverkar åldern sömnkvalitén? Interagerar ålder, stress och sömn med varandra? En kvantitativ enkätundersökning har utförts då enkäter distribuerades till fem olika kommunala hemtjänster. LÄS MER