Sökning: "enkätundersökning samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden enkätundersökning samhällskunskap.

 1. 1. Vem ska styra? : En studie om ungas tillfredsställelse med demokrati

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Ceder; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; Tillfredsställelse; Demokratifostrande; Didaktik; Samhällskunskap.;

  Sammanfattning : Denna uppsats inriktar sig på att undersöka ungas stöd för demokrati och vad som påverkar detta. Utgångspunkten är i tidigare forskning som har funnit att unga inte längre värdesätter demokrati i samma utsträckning som äldre generationer, vilket är ett trendbrott. LÄS MER

 2. 2. Normkritisk pedagogik - hinder eller möjlighet? En enkätstudie om lärares syn på normkritisk pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Lundgren; [2015]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; Queer; Heteronormativitet; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kvalitativ studie av den normkritiska pedagogikens förankring i lärarens sätt att arbeta och planera sin undervisning. Syftet med studien är att belysa hur undervisningen i ämnet samhällskunskap bedrivs ur ett normkritiskt perspektiv samt skapa en bild av i vilken utsträckning normkritisk pedagogik bedrivs i just ämnet samhällskunskap på några skolor i sydöstra Skåne. LÄS MER

 3. 3. Att få ihop ekvationen: gymnasieelevers förståelse av flerordsenheter i läromedelstexter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Maria Johns; [2015]
  Nyckelord :idiomatiska uttryck; flerordsenheter; svenska som andraspråk; läromedel; andraspråkselever; kollokationer; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker gymnasieelevers förståelse av flerordsenheter, det vill säga idiomatiska uttryck och kollokationer, i läromedelstexter i samhällskunskap och historia på gymnasiet. Syftet är att undersöka ett antal flerordsenheter från läromedelstexterna för att se hur väl dessa uttryck förstås av elever som läser svenska som andraspråk 1, respektive svenska 1. LÄS MER

 4. 4. Hur mycket Sverigedemokrati tål skolan? - En enkätundersökning om Sverigedemokraternas plats i samhällskunskapsundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : Bakgrund: Europa är i förändring, intolerans och främlingsfientlighetfår allt starkare fäste. I Sverige finns ett främlingsfientligt partirepresenterat i riksdagen, Sverigedemokraterna (SD). Samtidigt skasvensk skola enligt värdegrunden motverka främlingsfientlighet ochintolerans. LÄS MER

 5. 5. Ett elevsvar - olika betyg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Arvidsson; Christian Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Likvärdig bedömning; betygsättning; bedömningsstöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Det är kursplanerna och betygskriterierna som ska stå i centrum för lärarensbedömning och betygsättning. Betygen kan ha inverkan på elevens framtidsutsikter och framtidautbildningsval. För att samma kunskapsnivå inte ska bedömas olika är det därför viktigt att lärarnasbetygsättning är likvärdig. LÄS MER