Sökning: "enkönade grupper"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden enkönade grupper.

 1. 1. Könsblandning är bra - men kön spelar ingen roll : Hur ungdomar ser på könsblandade respektive könsuppdelade arbetsgrupper.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Randi Heiel Ekeborg; [2013]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; genus; skola; kön; gymnasieval; könsblandade grupper; könssegregerade grupper; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledare har till uppgift att motverka ungdomars könssegregerade val till gymnasieskolan. Bakgrunden till den här studien är en statlig utredning där hälften av ungdomarna tycker att det är viktigt med män och kvinnor i yrket medan den andra hälften inte tycker det spelar någon roll. LÄS MER

 2. 2. Genus som en del av Samhällskunskapsundervisningen : Lärares och elevers föreställningar om genus i undervisningen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Ruti Jaime; [2011]
  Nyckelord :genus; könsroll; genuskunskap; samhällskunskap; undervisning; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Gender is one of several factors that affect our society. According to the National Agency of Education and the values of Lpf 94, the school should communicate and counteract gender stereotypes. However, there is no demand for gender knowledge in the syllabus for Civics in upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns lekmönster i den fria leken : En studie om förskolebarns lek ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Anita Lundkvist; [2010]
  Nyckelord :Fri lek; förskolebarn; genusperspektiv; jämställdhet; lekmönster.;

  Sammanfattning : Genom åren har ett flertal forskare påpekat lekens betydelse för barns utveckling. Syftet med denna studie var att undersöka förskolebarns lekmönster i den fria leken på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Verb är sådant som du gör, till exempel sexualitet : En kvalitativ studie av iscensättandet av kön och heterosexualitet i en arbetsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andreas Larsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågor kring kön och sexualitet har satts högre upp på dagordningen i moderna organisationer. Trots det är sexualitet en eftersatt forskningsfråga inom organisationsteori. Den queerteoretiska forskningsskolan utgår ifrån ifrågasättandet av synen på heterosexualiteten som naturlig och självklar. LÄS MER

 5. 5. Flickor pratar mest... : – en studie av pojkars och flickors uppfattning av talutrymme i två klasser på en gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lisa Missing; [2008]
  Nyckelord :Talutrymme; genus; elevperspektiv.;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar kartlägga uppfattningar i en gymnasieskolas första och tredje årsklass med avseende på talutrymmet i klassrummet. Frågeställningarna lyder: 1) Anser eleverna att det finns någon skillnad mellan flickors och pojkars talutrymme? 2) Finns det någon skillnad mellan hur flickor och pojkar uppfattar sitt talutrymme? och 3) Finns det någon skillnad mellan åldersgrupperna (1:a och 3:e året)? Metoden som används för att besvara frågeställningarna är elevenkäter som består av 14 frågor. LÄS MER