Sökning: "ensamhet ohälsa äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden ensamhet ohälsa äldre.

 1. 1. Äldres upplevelser av att äta i ensamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erik Glans; Niclas Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; Kvalitativ litteraturstudie; Måltids sällskap; Upplevelser; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre är den grupp i Sverige som statistiskt sett ökar mest. Globalt förväntas den äldre populationen öka från 12% till 22% år 2050. Åldrandet delas in i tre generella perspektiv: biologiska, psykologiska och sociala. Vidare är en aspekt vid ökande ålder att det sociala nätverket minskar. LÄS MER

 2. 2. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Loss; Companion; Aging; Elderly; Sorrow; Widow; Widower; SOC; Coping; Förlust; Livskamrat; Åldrande; Äldre; Äldrefrågor; Sorg; Änka; Änkling; KASAM; Hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa bland äldre : En kvalitativ studie om hur enhetschefer och omsorgspersonal uppmärksammar och arbetar med psykisk ohälsa inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linn Nilsson; Paulina Horndahl; [2020]
  Nyckelord :Elderly; mental illness; KASAM; loneliness; identity; Äldre; psykisk ohälsa; KASAM; ensamhet; identitet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyze how elderly care staff in two municipalities, one bigger and one smaller, works to notice mental illness amongst elders, as well as how to relate loneliness to mental illness. Apart from that- we also want to describe how the elderly care staff work to provide solidarity and psychological wellbeing among the elderly. LÄS MER

 4. 4. ENSAMHET : En diskursanalys om ensamhet som konstruktion på Internet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cerese Andersson; Maria Wiederholm; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; unga vuxna; Internet; diskursanalys; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnor i åldersgruppen unga vuxna framställer sin ensamhet på Internet. Vi har kunnat se ensamhet som ett allt mer utbrett problem i dagens samhälle där tidigare undersökningar ofta har fokus på äldre människors ensamhet. LÄS MER

 5. 5. ”A small pet animal is often an excellent companion” : Vårdhund på särskilda boenden för äldre – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Helena Lodin; [2020]
  Nyckelord :animal assisted therapy; dog; elderly; nursing home; pet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre. Det är en stor heterogen grupp i behov av vårdinsatser och ett antal äldre bor idag på särskilda boenden. Det är vanligt förekommande med fysisk och psykisk ohälsa, ensamhet samt bristande social interaktion på särskilda boenden för äldre. LÄS MER