Sökning: "ensamhet ohälsa äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden ensamhet ohälsa äldre.

 1. 1. ATT FÖRLORA SIN LIVSPARTNER - ÄLDRE MÄNNISKORS BERÄTTELSER

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Niklas Gaunitz; [2019]
  Nyckelord :livsavgörande händelse; partner; senior; sorg; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige och många andra länder stiger medellivslängden och andelen äldre av den totala befolkningen ökar. För äldre kan hög ålder medföra tilltagande förekomst av ohälsa vilket ökar deras behov av vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. Ensamhetskänslor hos äldre från de professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Lundström; Agnes Hansson; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; Äldre; Biståndshandläggare; Hemtjänstpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att belysa och undersöka hur ensamhetskänslor hos äldre kommer till uttryck i äldreomsorgen från biståndshandläggarnas och hemtjänstpersonalens perspektiv. I studien redogörs det för olika bakomliggande orsaker och konsekvenser av känslor av ensamhet bland äldre. LÄS MER

 3. 3. ”Ensamhet är lika farligt som att röka” : En perspektivanalys av medias framställning av psykisk ohälsa bland äldre.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Salumets; [2019]
  Nyckelord :elderly; mental illness; perspective analysis; media; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how the mental illness of the elderly was constructed in the newspapers Göteborgs-Posten and Sydsvenskan during the years 2016 to 2018. The study also examined the causes that are described as being behind the mental illness of the elderly and if mental illness of the elderly is described as a societal problem. LÄS MER

 4. 4. ”…Man vill inte vara klen i huvet” : En kvalitativ studie om biståndshandläggares beaktande av psykisk ohälsa bland äldre kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kajsa Nordström; Malin Fejle; [2018]
  Nyckelord :biståndshandläggare; äldre kvinnor; psykisk ohälsa; äldreomsorgen; individuella behovsbedömningar;

  Sammanfattning : Biståndshandläggare inom äldreomsorgen har i uppgift att efter ansökan utreda äldre personers behov och rätt till bistånd för att sedan besluta om insatser vilka enligt lag tillförsäkrar äldre personer en skälig levnadsnivå. De behovsbedömningar som görs tenderar dock att utelämna områden som psykisk ohälsa till följd av faktorer som begränsade insatser, tid och bristande kunskap på området. LÄS MER

 5. 5. Är ensamhet bland äldre förknippat med ohälsa? : En kvantitativ studie om ensamhet bland äldre i Västmanland

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Trädgårds; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ensamhet bland äldre är ett aktuellt ämne då medellivslängden i Sverige ökar drastiskt och med det uppstår vissa utmaningar. Hälsan bland äldre är i flera avseenden sämre än bland yngre. LÄS MER