Sökning: "ensamkommande flyktingbarn"

Visar resultat 21 - 25 av 207 uppsatser innehållade orden ensamkommande flyktingbarn.

 1. 21. ”Jag har liksom kontroll över läget, kontroll över mig själv” : En kvalitativ intervjustudie om ensamkommande barns upplevelser av Teaching Recovery Techniques – en pilotstudie i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Parthena Gavra; [2017]
  Nyckelord :group intervention; PTSD; unaccompanied refugee minors; asylum-seeking; gruppintervention; PTSD; ensamkommande flyktingbarn; asylsökande;

  Sammanfattning : Ensamkommande är en utsatt grupp där posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är vanligt förekommande. Den hälso- och sjukvård som ges är bristfällig och evidensbaserade interventioner för målgruppen på första linjen saknas. LÄS MER

 2. 22. Personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn : - en kvalitativ studie om hälsofrämjande åtgärder i deras arbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sara Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning visar på att personer som jobbar med människor, som lärare och personal inom vård och omsorg har större risk att drabbas av ohälsa. Ensamkommande flyktingbarn är en grupp som har ett behov av att få ett socialt stöd i det nya landet de kommer till. LÄS MER

 3. 23. Aktivitetsmöjligheter för ensamkommande barn och ungdomar bosatta på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Rebecka Kjellberg; Terese Sjödahl; [2017]
  Nyckelord :Aktivitet; Arbetsterapi; Ensamkommande barn och ungdomar; Flyktingbarn; HVB-hem; Integration; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aktivitetsförlust är vanligt som ensamkommande barn och ungdom. Dagliga aktiviteter och vardagsstruktur främjar välmående i den nya livssituationen. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och undersöka personalens erfarenheter kring aktivitet för ensamkommande barn och ungdomar som är bosatta på HVB-hem. Metod: Mixad metod användes. LÄS MER

 4. 24. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jacqueline Mendez; [2017]
  Nyckelord :health promotion; mental health; school nurse; unaccompanied refugee child; student health; elevhälsa; ensamkommande flyktingbarn; hälsofrämjande; psykisk hälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att ett ensamkommande flyktingbarn löper en större risk för psykiska hälsoproblem. Skolsköterskors arbete ska präglas av ett salutogent perspektiv och att främja psykisk hälsa kan vara av stor betydelse för ett ensamkommande flyktingbarns välbefinnande. LÄS MER

 5. 25. Betydelsefulla risk- och skyddsfaktorer efter ankomst i Sverige : Berättelser kring dessa faktorer av personer från Afghanistan som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Johan Dahlqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att analysera berättelser från personer som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och söka efter risk- och skyddsfaktorer. Metod: För att samla in empiriskt material så har personer intervjuats och fått berätta sina berättelser från ankomsten i Sverige och framåt. LÄS MER