Sökning: "ensamkommande flyktingungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden ensamkommande flyktingungdomar.

 1. 1. Språkintroduktionens kunskapskrav : En studie om hur kunskapskraven kan förstås av nyanlända elever och tydliggöras av lärare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Baker Mona; [2017]
  Nyckelord :nyanlända elever; ensamkommande flyktingungdomar; kunskapskrav; bedömningsmetoder; språkintroduktion; svenska som andraspråk; Skolverkets stödmaterial;

  Sammanfattning : På senare år har antalet nyanlända elever ökat markant på Språkintroduktionsprogrammet över hela riket. Dessa elever behöver snabbt tillägna sig svenska språket för att kunna kommunicera och skaffa sig en utbildning. LÄS MER

 2. 2. Ensamkommande ungdomars behov : En kvalitativ intervjustudie som kartlägger ensamkommande ungdomarnas fysiska och psykiska mående utifrån boendepersonalens uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Caroline Wallström; [2017]
  Nyckelord :unaccompanied refugee youths; home for care and accommodation; hierarchy of needs.; ensamkommande flyktingungdomar; HVB-hem; behovstrappa; behovshierarki;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to identify how the work is conducted in five municipal homes for care and accommodation for unaccompanied refugee youths. Five qualitative semi-structured interviews were conducted with six respondents who work as staff in the youth accommodation for unaccompanied refugee youths. LÄS MER

 3. 3. Vi ska visa killarna och vara bra förebilder : Det sociala samspelet med fokus på etnicitet och genus mellan ensamkommande flyktingar och anställda på HVB hem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gunilla Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; Etnicitet; Genus; Socialkonstruktivism; HVB-hem.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur HVB-hem med ensamkommande flyktingungdomar och dess personal interagerar med varandra med fokus på genus och etnicitet. Detta undersöktes genom sex semistrukturerade intervjuer, tre med personal på HVB-hem med ensamkommande pojkar mellan 14-19 år, samt tre av pojkarna på de olika boendena. LÄS MER

 4. 4. KÄNNER MIG INTE MER ANNORLUNDA ÄN NÅGON ANNAN I SVERIGE : Ensamkommande flyktingungdomar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karwan Kareme; Saif Mahdi; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; the process of integration; identity; HVB home; support; networking; role theory; Ensamkommande flyktingbarn; integrationsprocess; identitet; HVB-hem; stöd; nätverk; rollteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att bidra till en ökad kunskap kring ensamkommande flyktingbarns integrationsprocess i det svenska samhället. Vidare syftar studien till HVB-hemmets roll i denna process. Studiens val av metod är den kvalitativa metoden med åtta öppna intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Integrerad och segregerad skolform : -       En uppsats om språkets och den sociala delaktighetens betydelse för ensamkommande flyktingungdomar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Natsnet Kiflemariam; [2014]
  Nyckelord :ensamkommande barn; skolan; integration;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ensamkommande ungdomars skolform och språkutveckling ser ut. Detta har gjorts med hjälp av tre semistrukturerade intervjuer med personal i Umeå kommuns skola och boende som är insatta i ungdomarnas vardag. LÄS MER